مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

550

دانلود:

206

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر بی رغبتی جوانان شهری به ازدواج (مورد مطالعه: شهر تهران)

صفحات

 صفحه شروع 33 | صفحه پایان 60

چکیده

 هدف این تحقیق شناسایی مهم ترین عوامل اجتماعی موثر بر روابط پیش از ازدواج است که منجر به کاهش رغبت جوانان به ازدواج است. پژوهش حاضر مبتنی بر رهیافت کمیت گرا و روش پیمایش است. جامعه آماری این تحقیق, شامل تمامی افراد در محدوده سنی 20 تا 24 سال 45-49 ساله ساکن شهر تهران هستند و حجم نمونه برمبنای فرمول کوکران 384 مشخص گردید. بنابراین تعداد 384 پرسشنامه به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای توزیع شده است. مدل نظری این تحقیق تلفیقی از رویکرد نظری اینگلهارت, عادت واره و میدان بوردیو, فضاهای ارتباطی هابرماس, کاشت باور گربنر و رویکرد نوگرایانه گیدنز و اولریش بک است. فرضیه های این تحقیق عبارتند از اینکه بین متغیرهای مستقل پژوهش: نگرش مادی فرد, نگرش برابری جنسیتی, نگرش خانواده فرد به روابط پیش از ازدواج, نگرش دوستان فرد به روابط پیش از ازدواج, میزان فردگرایی, میزان تجددگرایی, میزان بی اعتمادی اجتماعی, میزان پایبندی به اعتقادات و ارزش های مذهبی, میزان حضور در فضاهای مجازی, میزان ارتباط با جنس مخالف در فضای مجازی, میزان کاربرد رسانه های جمعی و بی رغبتی جوانان به ازدواج متغیر وابسته پژوهش رابطه وجود دارد. به این ترتیب پژوهش حاضر ده فرضیه دارد که بر مبنای یافته های توصیفی و استنباطی متغیرهای فوق قادر به تبیین 54 درصد از واریانس متغیر بی رغبتی به ازدواج می باشند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.