مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,371

دانلود:

271

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناسایی تاکسونومیک و پراکنش بی مهرگان بزرگ رودخانه ماربر در استان اصفهان

صفحات

 صفحه شروع 247 | صفحه پایان 260

چکیده

 بی مهرگان آبزی در اکثر نقاط دنیا شناسایی شده اند, اما در آسیا, از جمله ایران, مطالعات گسترده در این زمینه انجام نگرفته است. در این تحقیق سعی شده است که سرده های بی مهرگان بزرگ موجود در رودخانه ماربر شناسایی و معرفی شوند و تاثیر فصل و ایستگاههای نمونه برداری بر فراوانی و پراکندگی آنها مورد بررسی قرار گیرد. نمونه برداری در 5 ایستگاه در مسیر رودخانه ماربر در تابستان, پاییز و زمستان 1381 و بهار 1382 انجام شد. پس از جداسازی نمونه ها در آزمایشگاه, لاروها و نمفها و بالغین برخی راسته ها با استفاده از کلیدهای شناسایی در سطح راسته, خانواده و سرده شناسایی شدند. همچنین مشخصات فیزیکی هر ایستگاه نیز به هنگام نمونه برداری اندازه گیری و ثبت شد. نتایج شامل شناسایی 7 رده, 12 راسته, 34 خانواده و 37 سرده می باشد که بشرح زیر معرفی می گردند: از Coleoptera, هفت سرده (جنس)؛ از Ephemeroptera,10  سرده؛ از Hemiptera, یک سرده؛ از Odonata, سه سرده؛ از Plecoptera, پنج سرده؛ از Trichoptera, چهار سرده؛ از Basommatophora, چهار سرده؛ از Amphipoda, یک سرده؛ از Venerodia, یک سرده و از Pharyngobdellida, یک سرده. راسته های Diptera و Tricladida  تا سطح خانواده و Oligochaeta تا سطح رده شناسایی شدند. با استفاده از روش آنالیز واریانس اثرات فصل و ایستگاه بر فراوانی لاروها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که تعداد لاروها در ایستگاهها و فصول مختلف بطور معنی داری با یکدیگر متفاوت هستند.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

ابراهیم نژاد، محمد، و نیکو، حسینعلی. (1383). شناسایی تاکسونومیک و پراکنش بی مهرگان بزرگ رودخانه ماربر در استان اصفهان . زیست شناسی ایران، 17(3)، 247-260. SID. https://sid.ir/paper/21021/fa

Vancouver: کپی

ابراهیم نژاد محمد، نیکو حسینعلی. شناسایی تاکسونومیک و پراکنش بی مهرگان بزرگ رودخانه ماربر در استان اصفهان . زیست شناسی ایران[Internet]. 1383؛17(3):247-260. Available from: https://sid.ir/paper/21021/fa

IEEE: کپی

محمد ابراهیم نژاد، و حسینعلی نیکو، “شناسایی تاکسونومیک و پراکنش بی مهرگان بزرگ رودخانه ماربر در استان اصفهان ،” زیست شناسی ایران، vol. 17، no. 3، pp. 247–260، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/21021/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی