مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های زبانی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران) | سال:1389 | دوره:1 | شماره:1 | صفحه شروع:57 | صفحه پایان:78

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

195

دانلود:

94

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ابعاد معناشناختی «باید» در زبان فارسی

صفحات

 صفحه شروع 57 | صفحه پایان 78

چکیده

باید از جمله مقوله های واژگانی در زبان فارسی است که به طور جدی با مقوله معنایی وجهیت گره خورده و از این روی, دارای ابعاد معناشناختی پیچیده و قابل تاملی می باشد. در مقاله حاضر با بررسی و تحلیل شواهدی از زبان فارسی معاصر, برخی از ابعاد معناشناختی و کاربرد شناختی مقوله باید در این زبان مورد مطالعه قرار گرفته است. این بررسی نشان می دهد که مقوله یاد شده, منتقل کننده طیف گسترده ای از معانی وجهی در زبان فارسی می باشد. در این میان در حالی که معانی وجهی معرفتی مقوله باید بسیار محدود است, این مقوله, دارای انواع مختلفی از معانی وجهی کنشگر محور می باشد. مساله ای که ظاهرا با تحلیل های در زمانی قابل توجیه است. تنوع معانی وجهی باید را می توان با چارچوبی کاربردشناختی, شرح و توصیف نمود و آن را زاییده تاثیر بافت های مختلف بر معنای این مقوله و مرتبط با عناصری چون زمان دستوری و نشانگرهای وجهی دانست.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID