video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,395

دانلود:

251

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی مقاومت به خشکی انتهای فصل در ارقام گندم با استفاده از عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص های کمی مقاومت به خشکی

صفحات

 صفحه شروع 19 | صفحه پایان 32

چکیده

 در یک پژوهش مزرعه ای دو ساله (90-89 و 89-88), سی رقم گندم در دو محیط تنش خشکی آخر فصل و بدون تنش مورد مقایسه قرار گرفتند. آزمایش در هر دو سال در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز به صورت کرت های خردشده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی و در چهار تکرار انجام شد. تیمار خشکی در کرت های اصلی (بدون تنش و قطع آبیاری در مرحله گلدهی) و رقم های گندم در کرت های فرعی قرار داده شدند. در این بررسی شاخص های میانگین بهره وری (MP), حساسیت به تنش (SSI), تحمل به تنش (STI), میانگین هندسی بهره وری (GMP), شاخص تحمل (TOL) و پایداری عملکرد (YSI) بر اساس عملکرد دانه ارقام در شرایط تنش و بدون تنش محاسبه شدند. نتایج حاصل از تیمار قطع آبیاری در مرحله گلدهی نشان داد که رقم کویر با 390.48 گرم در مترمربع بیشترین عملکرد دانه را داشت, در حالی که در تیمار آبیاری معمول بیشترین عملکرد دانه از رقم شیرودی (873.83 گرم در مترمربع) بدست آمد. مقایسه میانگین داده ها تحت شرایط آبیاری معمول نشان داد که رقم قدس (57.7 دانه در سنبله) و رقم یاواروس (20.72 دانه در سنبله) به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد دانه در سنبله را داشتند. بیشترین و کمترین تعداد دانه در سنبله در شرایط تنش خشکی نیز از ارقام زرین (39.4 دانه در سنبله) و سوراپلاتا (9.9 دانه در سنبله) بدست آمد. در پژوهش حاضر تفاوت بین ارقام از لحاظ وزن هزار دانه در دو حالت آبیاری معمول و تنش خشکی معنی دار بود. رقم سیستان بیشترین مقدار وزن هزار دانه (45 گرم) را تحت شرایط بدون تنش و رقم امید بیشترین وزن هزار دانه (35 گرم) را تحت شرایط تنش خشکی بعد از گلدهی به خود اختصاص دادند. مقایسه میانگین رقم های مورد مطالعه نشان داد که در شرایط تنش و بدون تنش خشکی بیشترین عملکرد دانه به ترتیب از رقم هایکویر و درخشان بدست آمد.کمترین عملکرد دانه در هر دو شرایط رطوبتی مربوط به رقم ویریناک بود. بر اساس نتایج این آزمایش دو ساله شاخص های کمی GMP ,STI و MP به دلیل داشتن بیشترین همبستگی با عملکرد دانه در هر دو شرایط, در ارزیابی تحمل به خشکی مناسب ترین شاخص ها بودند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  موری، سعید، امام، یحیی، و کریم زاده سورشجانی، هدایت اله. (1391). ارزیابی مقاومت به خشکی انتهای فصل در ارقام گندم با استفاده از عملکرد, اجزای عملکرد و شاخص های کمی مقاومت به خشکی. تنش های محیطی در علوم زراعی، 5(1)، 19-32. SID. https://sid.ir/paper/210001/fa

  Vancouver: کپی

  موری سعید، امام یحیی، کریم زاده سورشجانی هدایت اله. ارزیابی مقاومت به خشکی انتهای فصل در ارقام گندم با استفاده از عملکرد, اجزای عملکرد و شاخص های کمی مقاومت به خشکی. تنش های محیطی در علوم زراعی[Internet]. 1391؛5(1):19-32. Available from: https://sid.ir/paper/210001/fa

  IEEE: کپی

  سعید موری، یحیی امام، و هدایت اله کریم زاده سورشجانی، “ارزیابی مقاومت به خشکی انتهای فصل در ارقام گندم با استفاده از عملکرد, اجزای عملکرد و شاخص های کمی مقاومت به خشکی،” تنش های محیطی در علوم زراعی، vol. 5، no. 1، pp. 19–32، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/210001/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی