مقاله

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

730

دانلود:

208

استناد:

1

اطلاعات

عنوان

بررسی اثر تزریق داخل هسته میخی شکل آگونیست و آنتاگونیست گابا A بر اثرات ضد دردی مورفین با آزمون فرمالین در موش صحرایی

نویسندگان

خادمی زنجانی مهدی

صفحات

 صفحه شروع 212 | صفحه پایان 218

چکیده

 در پژوهش حاضر اثرات آگونیست و آنتاگونیست گیرنده گابا A بر اثر ضد دردی القا شده توسط مورفین در هسته میخی شکل با آزمون فرمالین در موش صحرایی مورد بررسی قرار گرفته است. تزریق 10 میکروگرم مورفین به ازای هر موش و نیز 50 و 100 نانوگرم بیکوکولین به ازای هر موش موجب بروز اثر ضد دردی در مرحله اول و دوم آزمون فرمالین شد. تزریق 25, 50, 100 نانوگرم موسیمول به ازای هر موش فقط در مرحله دوم آزمون فرمالین موجب بروز اثرات ضد دردی شد. استفاده همزمان موسیمول و مرفین اثرات ضد دردی را تقویت کرد, در حالی که چنین اثری در مورد استفاده هم زمان بیکوکولین و مورفین دیده نشد. پاسخ القا شده توسط موسیمول با بیکوکولین تحت تاثیر قرار نگرفت. نالوکسان (آنتاگونیست گیرنده اپیوئیدی) پاسخ ضد دردی القا شده توسط موسیمول را در هیچیک از دو مرحله آزمون فرمالین کاهش نداد. می توان چنین نتیجه گیری کرد که تحریک گیرنده های گابا A در هسته میخی شکل موجب القا ضد دردی در آزمون فرمالین شده و اثر ضد دردی بیکوکولین تا اندازه ای به واسطه مکانیسم های مربوط به گیرنده های اپیوئیدی هسته میخی شکل میانجی گری می  شود. علایم ظاهری کاهش پاسخ به درد ناشی از تزریق درون هسته ای موسیمول ممکن است به علت تحت تاثیر قرار گرفتن بخش منقاری هسته میخی شکل و کاهش فعالیت حرکتی بوده و در نتیجه ارتباطی با اثر ضد دردی واقعی آن نداشته باشد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رضوانی پور، مظفر، صفری، ‌طاهره، و عباس نژاد، مهدی. (1383). بررسی اثر تزریق داخل هسته میخی شکل آگونیست و آنتاگونیست گابا A بر اثرات ضد دردی مورفین با آزمون فرمالین در موش صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 11(4)، 212-218. SID. https://sid.ir/paper/21/fa

  Vancouver: کپی

  رضوانی پور مظفر، صفری ‌طاهره، عباس نژاد مهدی. بررسی اثر تزریق داخل هسته میخی شکل آگونیست و آنتاگونیست گابا A بر اثرات ضد دردی مورفین با آزمون فرمالین در موش صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان[Internet]. 1383؛11(4):212-218. Available from: https://sid.ir/paper/21/fa

  IEEE: کپی

  مظفر رضوانی پور، ‌طاهره صفری، و مهدی عباس نژاد، “بررسی اثر تزریق داخل هسته میخی شکل آگونیست و آنتاگونیست گابا A بر اثرات ضد دردی مورفین با آزمون فرمالین در موش صحرایی،” مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، vol. 11، no. 4، pp. 212–218، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/21/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری