Start: 2/2/2023 11:59:41 PMEnd: 2/2/2023 11:59:42 PM >> 700

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

135

دانلود:

28

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رابطه بین شکل های شیمیایی مس و جذب آن توسط گیاه سویا در چند خاک آهکی استان فارس

صفحات

 صفحه شروع 183 | صفحه پایان 198

چکیده

 تعیین شکل های شیمیایی مس, یکی از روش های بررسی دقیق تر وضعیت این عنصر در خاک است. مطالعه روابط بین شکل های شیمیایی و ویژگی های خاک به توصیف هر چه بهتر تغییرات شیمیایی مس در خاک کمک می کند. در این پژوهش, تعداد 10 نمونه خاک از عمق 30-0 سانتی متری نقاط مختلف استان فارس با دامنه وسیعی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی برگزیده شد و پس از آماده سازی خاک ها, شکل های مختلف شیمیایی مس در خاک به روش عصاره گیری دنباله ای اندازه گیری گردید. فراوانی شکل های شیمیایی مس در این خاک ها به ترتیب زیر بودند: 48 درصد = شکل تتمه > 28 درصد = اکسیدهای آهن کریستالی > 13 درصد = مس متصل به مواد آلی > 6 درصد = اکسیدهای آهن بی شکل > 5 درصد = مس کربناتی > ناچیز = اکسیدهای منگنز = تبادلی. قسمت هوایی گیاه سویا بعد از 8 هفته برداشت گردید. با اندازه گیری غلظت (CuC) و جذب کل مس (CuU) در اندام هوایی سویا, مشاهده شد که از شکل های بالا, شکل های آلی (CuOM) و کربناتی (CuCa), بیش ترین همبستگی را با مس در اندام هوایی سویا داشتند (سطح احتمالی 1 درصد) و این شکل ها با غلظت های مس استخراج شده به وسیله دو عصاره گیر DTPA و EDTA همبستگی مثبت معنی دار (سطح احتمالی 1 درصد) نشان دادند. مقایسه بین شکل های مختلف شیمیایی مس, نشان داد که شکل آلی با شکل کربناتی همبستگی مثبت معنی دار داشت. به علاوه, شکل متصل به اکسیدهای آهن بی شکل (CuAFe) با تمام شکل ها به جز شکل های آلی و کربناتی همبستگی مثبت معنی دار نشان دادند. بیشترین همبستگی بین شکل های مختلف, نیز بین شکل متصل به اکسید آهن بی شکل و شکل متصل به اکسید آهن کریستالی به دست آمد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی