video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

834

دانلود:

275

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه میزان موفقیت روش تزریق اسپرم به داخل تخمک در جانبازان و غیر جانبازان نابارور

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 10

چکیده

 سابقه و هدف: تحقیقات گسترده ای در زمینه تشخیص تفاوت های موجود بین دو گروه جانبازان و غیرجانبازان نابارور انجام پذیرفته است که راه را برای دستیابی به میزان موفقیت بالاتر در میان جانبازان میسرتر میسازد. در این تحقیق برآنیم تا با بررسی دو گروه مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری کوثر تهران تفاوت های این دو گروه جانبازان جنگ تحمیلی و غیر جانبازان نابارور را ارزیابی و میزان موفقیت عمل تزریق اسپرم به داخل تخمک (ICSI) و عوامل موثر بر آن را در هر دو گروه تعیین و با یکدیگر مقایسه نماییم.مواد و روشها: این تحقیق که به صورت توصیفی از نوع گذشته نگر بوده است, روی 672 زوج ناباروری که طی سال های 1379 تا آخر شش ماهه اول سال 1381 به مرکز درمان ناباروری کوثر تهران مراجعه کرده بودند, انجام پذیرفت. برای بررسی معناداری تفاوت متغیرهای کمی شمارشی و متغیرهای کیفی اسمی در دو گروه مورد مطالعه از آزمون توزیع پواسون و آزمون خی دو و در مورد متغیرهای کمی پیوسته از آزمون t مستقل استفاده گردید.یافته ها: نتایج در برگیرنده این مطلب بود که تعداد اسپرم, درصد تحرک و درجه حرکتی آن در دو گروه دارای اختلاف معناداری بود (P<0.001). همچنین اختلاف معناداری در نحوه گرفتن اسپرم, مرفولوژی غیرطبیعی آن و نوع نازایی در دو گروه مشاهده گردید (به ترتیب  P<0.001, P<0.011 و  .(P<0.001بحث: به رغم وجود اختلاف های فاحش در نحوه گرفتن اسپرم, نوع نازایی, مرفولوژی غیرطبیعی اسپرم, تعداد اسپرم, درصد تحرک اسپرم و درجه حرکت اسپرم در دو گروه بیماران جانباز و غیر جانبازان نابارور موفقیت درمان ناباروری در آنها تقریبا یکسان بود و از نظر آماری تفاوت معناداری مشاهده نشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  کاظم نژاد، انوشیروان، خفری، ثریا، موحدین، منصوره، و سادات هاشمی، سیدمهدی. (1382). مقایسه میزان موفقیت روش تزریق اسپرم به داخل تخمک در جانبازان و غیر جانبازان نابارور. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)، 7(4 (پیاپی 19))، 1-10. SID. https://sid.ir/paper/20924/fa

  Vancouver: کپی

  کاظم نژاد انوشیروان، خفری ثریا، موحدین منصوره، سادات هاشمی سیدمهدی. مقایسه میزان موفقیت روش تزریق اسپرم به داخل تخمک در جانبازان و غیر جانبازان نابارور. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)[Internet]. 1382؛7(4 (پیاپی 19)):1-10. Available from: https://sid.ir/paper/20924/fa

  IEEE: کپی

  انوشیروان کاظم نژاد، ثریا خفری، منصوره موحدین، و سیدمهدی سادات هاشمی، “مقایسه میزان موفقیت روش تزریق اسپرم به داخل تخمک در جانبازان و غیر جانبازان نابارور،” مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)، vol. 7، no. 4 (پیاپی 19)، pp. 1–10، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/20924/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی