video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,622

دانلود:

511

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عملکرد اعضای تیم جراحی در خصوص رعایت موازین کنترل عفونت در اتاق های عمل بیمارستان های آموزشی کرمانشاه (81-1380)

صفحات

 صفحه شروع 51 | صفحه پایان 61

چکیده

 سابقه و هدف: عفونت محل زخم جراحی یکی از عفونت های شایع بیمارستانی است و امروزه عقیده بر این است که منشأ اغلب این عفونت ها ناشی از باکتری هایی است که در زمان جراحی وارد زخم می شوند. اعضای تیم جراحی که در هنگام عمل با بافت های محل جراحی تماس دارند, با رعایت موازین کنترل عفونت در اتاق عمل نقش عمده ای در پیشگیری و کنترل این عفونت ها دارند و پژوهش حاضر به منظور تعیین عملکرد اعضای تیم جراحی در خصوص رعایت موازین کنترل عفونت در اتاق های عمل مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 81-1380 انجام شده است. مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی است که تعداد 80 نفر از اعضای تیم جراحی در آن شرکت داشته اند. ابزار گردآوری داده ها شامل یک پرسشنامه برای ثبت مشخصات دموگرافیک شرکت کنندگان در پژوهش و یک چک لیست برای تعیین عملکرد آن ها در خصوص رعایت موازین کنترل عفونت بوده است که به وسیله چک لیست عملکرد هر فرد مورد پژوهش در سه نوبت از طریق مشاهده نامحسوس ثبت شده است و با توجه به میزان امتیاز کسب شده هر عضو تیم جراحی, عملکرد آن ها در چهار سطح (خیلی ضعیف, ضعیف, متوسط و خوب) طبقه بندی شد و نتایج پژوهش به صورت توزیع فراوانی مطلق و نسبی نمایش داده شد. جهت تعیین همبستگی عملکرد اعضای تیم جراحی با مشخصات دموگرافیک آن ها از آزمون ناپارامتری ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد عملکرد افراد موردپژوهش در خصوص رعایت موازین کنترل عفونت در اتاق های عمل مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه متوسط بود. همبستگی مشخصات دموگرافیک افراد مورد پژوهش با عملکرد آن ها در ارتباط با شغل, سابقه کار در اتاق عمل و سن از نظر آماری معنا داری نبود, اما بین جنسیت افراد با عملکرد آن ها در سطح اطمینان 95% ارتباط معناداری وجود داشت و زنان نسبت به مردان عملکردبهتری داشتند .(p=0.021)بحث: نتایج پژوهش بیانگر این مطلب است که افراد مورد مطالعه برخی از موازین کنترل عفونت را در اتاق عمل رعایت نمی کنند, لذا پیشنهاد می شود با استفاده از آموزش های ضمن خدمت, فعال نمودن کمیته های کنترل عفونت در اتاق عمل و اعمال مکانیسم های نظارتی و همچنین با استفاده از مواد آنتی سپتیک جدید جهت اسکراب جراحی, روشهای جدید اسکراب را جایگزین شیوه های رایج و سنتی نمایند.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  تیموری، بهزاد، غفاری، پرویز، ویسی‌ رایگان، علی ‌اکبر، دلفان، ویدا‌، رزلانسری، حشمت، و رضایی، جهانگیر. (1383). عملکرد اعضای تیم جراحی در خصوص رعایت موازین کنترل عفونت در اتاق‌ های عمل بیمارستان‌ های آموزشی کرمانشاه (81-1380). مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)، 8(1(پیاپی 20))، 51-61. SID. https://sid.ir/paper/20923/fa

  Vancouver: کپی

  تیموری بهزاد، غفاری پرویز، ویسی‌ رایگان علی ‌اکبر، دلفان ویدا‌، رزلانسری حشمت، رضایی جهانگیر. عملکرد اعضای تیم جراحی در خصوص رعایت موازین کنترل عفونت در اتاق‌ های عمل بیمارستان‌ های آموزشی کرمانشاه (81-1380). مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)[Internet]. 1383؛8(1(پیاپی 20)):51-61. Available from: https://sid.ir/paper/20923/fa

  IEEE: کپی

  بهزاد تیموری، پرویز غفاری، علی ‌اکبر ویسی‌ رایگان، ویدا‌ دلفان، حشمت رزلانسری، و جهانگیر رضایی، “عملکرد اعضای تیم جراحی در خصوص رعایت موازین کنترل عفونت در اتاق‌ های عمل بیمارستان‌ های آموزشی کرمانشاه (81-1380)،” مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)، vol. 8، no. 1(پیاپی 20)، pp. 51–61، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/20923/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی