مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences) | سال:1383 | دوره:8 | شماره:1(پیاپی 20) | صفحه شروع:28 | صفحه پایان:34

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,148

دانلود:

117

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عوارض‌ آندوسکوپی‌ دستگاه‌ گوارش‌ فوقانی‌ در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فاطمیه سمنان (1380-1370)

صفحات

 صفحه شروع 28 | صفحه پایان 34

چکیده

 سابقه‌ و هدف: آندوسکوپی‌ تشخیصی‌ و درمانی‌ به‌طور رایج‌ در اکثر مراکز دنیا ازجمله‌ ایران‌ استفاده‌ می‌ شود و این‌ روش‌ مانند همه‌ روش‌های‌ تهاجمی‌, احتمال‌ خطرات‌ بالقوه‌ مهمی‌ را برای ‌بیماران‌ به‌ همراه‌ دارد. هدف‌ این‌ پژوهش‌ تعیین‌ عوارض‌ آندوسکوپی‌ دستگاه‌ گوارش‌ فوقانی‌ در بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان فاطمیه سمنان طی سال‌های 80-1370 می‌باشد. مواد و روش‌ها: این‌ پژوهش‌ از نوع‌ مطالعه‌ توصیفی‌ - مقطعی می باشد که‌ طی‌ آن‌ در یک‌ دوره‌ 10 ساله‌ (80-1370) کلیه‌ بیمارانی‌ (25820 مورد) که‌ به‌ منظور انجام‌ آندوسکوپی‌ تشخیصی‌ یا درمانی‌ دستگاه‌ گوارش‌ فوقانی‌ به‌ بیمارستان‌ فاطمیه‌ سمنان‌ مراجعه‌ نموده‌ و تحت‌ آندوسکوپی‌ قرار گرفته‌ بودند به‌ صورت‌ سرشماری‌ انتخاب شدند‌ وضمن‌ ثبت‌ اطلاعات‌ دموگرافیک‌, عوارض‌ آندوسکوپی‌ در آن‌ها مورد ارزیابی‌ قرار گرفت‌. یافته‌ها: بررسی‌ آماری‌ داده‌ها نشان‌ داد که‌ میزان‌ بروز عوارض‌ 116/0 درصد می‌باشد که‌ 073/0درصد مربوط‌ به‌ عوارض‌ گاستروسکوپی‌ تشخیصی (058/0 بدون بیوپسی و 015/0 با بیوپسی) بودند و شامل‌ مالوری‌ وایز (پارگی‌ مخاط‌ جدار مری‌ و معده‌) 026/0 درصد, در رفتگی‌ مفصل‌ فک‌ 015/0درصد, ایست‌ قلبی‌ تنفسی‌ 015/0درصد, گیرکردن‌ دستگاه‌ 0.002 درصد, خونریزی‌ 001/0 درصد و بقیه‌ موارد (014/0 درصد) شامل‌ پرفوراسیون‌, تشنج‌, هذیان‌, لیکن‌ پلان‌, خونریزی‌ از بینی‌, آسپیراسیون‌ و متهموگلوبینمی‌ بودند. از طرفی عوارض گاستروسکوپی درمانی 019/0 درصد (اسکلروتراپی‌ 015/0 درصد و پولیپکتومی‌ 004/0 درصد) بود. ضمنا از کل‌ موارد 023/0 درصد فوت‌ کردند. بحث: یافته‌ها نشان‌ می‌دهد که‌ آندوسکوپی‌, مانند همه‌ روش‌های‌ تهاجمی‌, احتمال‌ بروز عوارضی‌ را برای‌ بیماران‌ به همراه دارد. بر این اساس پیشنهاد می‌گردد برای پیشگیری از این عوارض در انتخاب‌ بیمار, تکنیک‌ مناسب‌ و آندوسکوپیست مجرب دقت لازم به عمل آید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID