video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,196

دانلود:

296

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بروز عفونت خونی بیمارستانی و برخی از عوامل خطرزای آن در واحد مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان رازی شهر کرمانشاه در سال 1381

صفحات

 صفحه شروع 52 | صفحه پایان 59

چکیده

 سابقه و هدف: عفونت هایی که از واحد مراقبت ویژه نوزادان (NICU) منتقل می شود, باعث افزایش مرگ و میر, طولانی شدن زمان بستری و افزایش هزینه بیمارستانی نوزادان شده است؛ این عفونت ها در دهه های اخیر به علت افزایش بقای نوزادان کم وزن, بیشتر شده است. در این مطالعه با تعیین بروز عفونت خونی بیمارستانی و شناسایی برخی از عوامل خطرزا, شیوه های مناسب تر درمان و پیشگیری را می توان اتخاذ کرد.مواد و روش ها :این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. کلیه نوزادانی که حداقل سه روز در NICU بیمارستان رازی شهر کرمانشاه در سال 1381 بستری بوده اند, مورد مطالعه قرار گرفتند. در بدو پذیرش, به طور معمول کشت خون انجام شد. همچنین از نوزادانی که حداقل 48 ساعت پس از زمان بستری دچار علایم سپسیس می شدند, مجددا کشت خون انجام شد. چنانچه اولین کشت خون مثبت نوزادان حداقل 48 ساعت پس از زمان بستری بود یا در کشت خون های بعدی باکتری دیگری رشد می کرد, به عنوان عفونت خونی بیمارستانی شناخته می شدند. سپس حساسیت آنتی بیوتیکی آن ها سنجیده شد و مشخصات فردی و عوامل خطرزای عفونت خونی بیمارستانی شامل جنس, وزن, سن حاملگی, نوع زایمان, بیماری همراه و حساسیت آنتی بیوتیکی از طریق فرم جمع آوری اطلاعات, تکمیل و نتایج از طریق آمار توصیفی (فراوانی و درصد) ارایه گردید و میزان های به دست آمده با آزمون کای دو مورد مقایسه قرار گرفت.یافته ها: در این مطالعه, میزان بروز عفونت خونی بیمارستانی 8.38% (30 نفر از 358 نوزاد) به دست آمد (CI: 5.5-%11.25) .میزان بروز عفونت در نوزادان خیلی کم وزن به طور معناداری بیش از سایر نوزادان بود, اما ارتباط معناداری بین سایر عوامل خطرزا (جنس, سن حاملگی, نوع زایمان و بیماری همراه) با بروز عفونت پیدا نشد. همچنین از 30 نوزاد مبتلا به عفونت خونی بیمارستانی 13 مورد (43.3%) انتروباکتر, 10 مورد (%33.3) کلبسیلا, 6 مورد (20%) سیترو باکتر و 1 مورد (3.34%) استافیلوکوک اورئوس شناسایی شد. بر اساس آنتی بیوگرام, تمام نوزادان مبتلا به عفونت خونی بیمارستانی با باکتریهای گرم منفی (29 مورد) به آنتی بیوتیکهای معمول ) NICUجنتامایسین, آمیکامیس و سفتی زوکسیم) مقاوم بودند.بحث: این مطالعه علاوه بر تعیین میزان بروز عفونت خونی بیمارستانی, همانند سایر مطالعات دیگر, نشان داد که نوزادان خیلی کم وزن در معرض خطر بیشتر عفونت خونی بیمارستانی هستند. همچنین با مشخص شدن باکتریهای مسبب آن, که نسبت به مطالعات دیگر متفاوت است و مقاومت باکتری های مذکور به آنتی بیوتیک های معمول, راه مناسب تر پیشگیری, کنترل و درمان عفونت خونی بیمارستانی را پیش روی می گذارد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

حسینی، مهدی، عالی پور، علی اصغر، وزیریان، شمس، همتی، میترا، و هاشمیان، امیرحسین. (1382). بروز عفونت خونی بیمارستانی و برخی از عوامل خطرزای آن در واحد مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان رازی شهر کرمانشاه در سال 1381. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)، 7(3 (پیاپی 18))، 52-59. SID. https://sid.ir/paper/20914/fa

Vancouver: کپی

حسینی مهدی، عالی پور علی اصغر، وزیریان شمس، همتی میترا، هاشمیان امیرحسین. بروز عفونت خونی بیمارستانی و برخی از عوامل خطرزای آن در واحد مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان رازی شهر کرمانشاه در سال 1381. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)[Internet]. 1382؛7(3 (پیاپی 18)):52-59. Available from: https://sid.ir/paper/20914/fa

IEEE: کپی

مهدی حسینی، علی اصغر عالی پور، شمس وزیریان، میترا همتی، و امیرحسین هاشمیان، “بروز عفونت خونی بیمارستانی و برخی از عوامل خطرزای آن در واحد مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان رازی شهر کرمانشاه در سال 1381،” مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)، vol. 7، no. 3 (پیاپی 18)، pp. 52–59، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/20914/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی