مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

243

دانلود:

106

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر پودر برگ کنگرفرنگی (. Cynara scolymus L) و ویتامین E بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی در بلدرچین ژاپنی گوشتی

صفحات

 صفحه شروع 147 | صفحه پایان 155

چکیده

 به منظور بررسی تاثیر پودر برگ کنگرفرنگی و ویتامین E بر عملکرد, وزن نسبی اندام های داخلی, و برخی فراسنجه های خون, از 240 قطعه بلدرچین یک روزه در چهار تیمار شامل جیره پایه (شاهد), جیره پایه مکمل شده با سطوح 1/5 و سه درصد پودر برگ کنگرفرنگی, و جیره پایه مکمل شده با 300 میلی گرم در کیلوگرم ویتامین E با چهار تکرار و 15 پرنده در هر تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی استفاده شد. افزایش وزن پرندگانی که در جیره ویتامین E دریافت کردند, از سایر تیمارها بیشتر بود (P<0. 05). در کل دوره پرورش, تفاوت افزایش وزن پرندگانی که با جیره های حاوی کنگرفرنگی تغذیه شدند, با پرندگان شاهد معنی دار نبود. پرندگانی که جیره حاوی سه درصد پودر برگ کنگرفرنگی دریافت کردند, ضریب تبدیل خوراک بالاتری داشتند (P<0. 05). غلظت های آلبومین و HDL سرم خون پرندگانی که با جیره حاوی 1/5 درصد پودر برگ کنگرفرنگی تغذیه شدند, از سایر تیمارها بیشتر بود (P<0. 05). باتوجه به نتایج این تحقیق, استفاده از پودر برگ کنگرفرنگی تا سه درصد جیره بلدرچین, تاثیر منفی بر میزان مصرف خوراک و افزایش وزن در کل دوره پرورش (1-42روزگی) ندارد. استفاده از 300 میلی گرم در کیلوگرم ویتامینE در جیره بلدرچین ژاپنی سبب بهبود عملکرد رشد در سه هفته اول دوره پرورش می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی