مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

204

دانلود:

86

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عملکرد، صفات لاشه و شاخص های اقتصادی آمیخته های نژاد زل

صفحات

 صفحه شروع 137 | صفحه پایان 145

چکیده

 برای انجام پژوهش حاضر, از تعداد 200 راس میش نژاد زل دو تا چهارساله, به صورت پرورش خالص زل و تلاقی استفاده شد. 30 راس بره نر و 30 راس بره ماده (خالص و آمیخته) حاصل از میش ها, در گروه های مجزا برای سه دوره 75, 100, و 125 روزه پروار شدند. در انتهای هر دوره پروار, 10 راس بره از هر جنس ذبح و لاشه آنها تفکیک شد. تفاوتی بین بره های خالص زل و تلاقی شال×زل و همچنین بین بره های نر و ماده, از نظر بازده لاشه, درصد گوشت لخم, و درصد استخوان در دوره های متفاوت پروار, مشاهده نشد. در هر سه دوره پروار, درصد چربی لاشه در بره های نر زل و ماده شال×زل کمتر از سایر گروه ها بود (P<0. 05). وزن شیرگیری بره های آمیخته و وزن آنها در انتهای دوره پروار به ترتیب 22 و 26 درصد بیشتر از بره های خالص زل بود (P<0. 05). در شرایط پرورش صنعتی این آزمایش, با تیمار بره های زل خالص, 5382 کیلوگرم و در تیمار بره های آمیخته (شال×زل) 6774 کیلوگرم وزن زنده تولید شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که پرورش بره های نژاد خالص زل و یا آمیخته های آن در شرایط صنعتی (متمرکز) اقتصادی و به سود دامدار خواهد بود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی