Start: 2/7/2023 10:16:19 PMEnd: 2/7/2023 10:16:20 PM >> 617

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,225

دانلود:

157

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر پودر برگ مریم گلی (Salvia mirzayanii) بر عملکرد و جمعیت میکروبی روده های کور جوجه های گوشتی

صفحات

 صفحه شروع 103 | صفحه پایان 111

چکیده

 به منظور بررسی تاثیر افزودن پودر برگ مریم گلی (Salvia mirzayanii) به جیره در عملکرد, خصوصیات لاشه, وزن نسبی اندام های داخلی و جمعیت میکروبی روده های کور جوجه های گوشتی آزمایش انجام شد. تعداد 200 قطعه جوجه گوشتی یک روزه با پنج سطح مریم گلی (صفر, 25/0, 5/0, 75/0 و 1 درصد) در دامنه سنی یک تا 42روزگی تغذیه شدند. در دوره سنی یک تا 21روزگی, پرندگانی که 1 درصد پودر برگ مریم گلی در جیره خود دریافت کردند, مصرف خوراک و افزایش وزن کمتر و ضریب تبدیل بالاتری داشتند (0/05>P). در دوره سنی 22 تا 42روزگی و کل دوره پرورش (یک تا 42روزگی) ضریب تبدیل غذایی در پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی 0/5 درصد پودر برگ مریم گلی, در مقایسه با گروه شاهد به طور معناداری کاهش یافت (0/05>P). بازده لاشه و وزن نسبی عضله سینه در پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی 1 درصد برگ مریم گلی کمتر از سایر تیمارها بود (0/05>P). جمعیت باکتری های اسید لاکتیک در روده های کور پرندگانی که جیره حاوی 0/25 و 0/5 درصد مریم گلی مصرف کردند, در مقایسه با پرندگان شاهد افزایش یافت (0/05>P). تغذیه جیره های حاوی سطوح بالاتر از 0/5 درصد مریم گلی, جمعیت کلی فرم ها را در روده های کور نسبت به پرندگان شاهد کاهش داد (0/05>P). براساس نتایج تحقیق حاضر, افزودن 0/5 درصد پودر برگ مریم گلی به جیره جوجه های گوشتی, ضمن بهبود ترکیب فلور میکروبی روده های کور, عملکرد رشد را بهبود می بخشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی