مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

233

دانلود:

91

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه اثر گیاهان دارویی، اسید آلی و آنتی بیوتیک در جیره حاوی جو و آنزیم بر عملکرد، فاکتورهای خونی، پاسخ ایمنی و مورفولوژی روده جوجه های گوشتی

صفحات

 صفحه شروع 19 | صفحه پایان 27

چکیده

 به منظور مقایسه اثر گیاهان دارویی, اسید آلی و آنتی یوتیک در جیره حاوی جو و آنزیم بر عملکرد, سیستم ایمنی, فاکتورهای خونی و مورفولوژی روده جوجه های گوشتی, آزمایشی با 400 قطعه جوجه ماده راس در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار و چهار تکرار به مدت 42 روز انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل 1) جیره حاوی 20 درصد جو (به عنوان شاهد جو), 2) شاهد جو + 0.1 درصد مخلوط گیاهان دارویی (آنتی بیوفین), 3) شاهد جو + 0.2 درصد اسید آلی (فرمایسین), 4) شاهد جو + + (15ppm) آنتی بیوتیک (ویرجینامایسین) و 5) یک جیره بر پایه ذرت و سویا به عنوان شاهد ذرت در نظر گرفته شد. در تمامی جیره های حاوی جو از آنزیم استفاده شد. میزان افزایش وزن در 42 روزگی و ضریب تبدیل غذا معنی دار بود (P<0.05). تفاوت عیار آنتی بادی علیه گلبول قرمز گوسفند بین تیمارها در نوبت دوم خون گیری معنی داری بود (P<0.05). تیمارهای حاوی آنتی بیوتیک و گیاهان دارویی به ترتیب بالاترین و کمترین مقدار کلسترول و تری گلیسرید خون را داشتند. اثر افزودنی ها مختلف بر ارتفاع پرزهای روده در قسمت های دئودنوم و ژژنوم معنی دار بود (P<0.05). نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد می توان با کاربرد افزودنی هایی نظیر گیاهان دارویی و اسید آلی در جیره حاوی جو به عملکردی مشابه با عملکرد جیره های ذرت دست یافت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی