مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences) | سال:1384 | دوره:9 | شماره:2 (پیاپی 25) | صفحه شروع:23 | صفحه پایان:31

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

258

دانلود:

91

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه اثر پیش درمانی با کتامین خوراکی در جراحی اطفال

صفحات

 صفحه شروع 23 | صفحه پایان 31

چکیده

 سابقه و هدف: آماده کردن بیماران اطفال برای بیهوشی و جراحی, جداسازی آنان از والدین, محیط نا آشنای اتاق های عمل و اقدامات دردناکی مانند سوزن زدن غالبا باعث تشویش کودکان و عدم همکاری آن ها می گردد. تجویز دارویی که بتواند به صورت خوراکی استفاده شود, فاقد عوارض قابل توجه باشد و نیز اثربخشی کافی در ایجاد تسکین و رفع هراس داشته باشد, می تواند در برطرف کردن معضلات مذکور کمک کننده باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی دوسوکور 120 کودک 9 ماهه تا 7 ساله که داوطلب اعمال جراحی کوتاه مدت در بیمارستان طالقانی کرمانشاه بودند, به طور تصادفی و با نمونه گیری ساده در دو گروه 60 نفره مورد مطالعه قرار گرفتند. به گروه مورد به میزان 6 mg/kg از فرمولاسیون تزریقی کتامین به صورت خوراکی حل شده در اب انگورشفاف 0.5 cc/kg و به گروه شاهد به میزان 0.5 cc/kg آب انگور شفاف تجویز شد. بعد از گذشت 30 دقیقه پنج متغیر تسکین, هراس, نحوه جدایی از والدین, نحوه پذیرش ماسک و همکاری در تعبیه کاتتر وریدی شماره 22 با استفاده از چک لیست سنجیده شد و همچنین عوارضی چون تهوع, استفراغ, تشنج, طول مدت بهبودی و بی قراری بررسی شد و با آزمون های آماری مجذور کای و تی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: 4/93 درصد اطفال در گروه مورد بعد از گذشت 30 دقیقه, تسکین با امتیاز 3 یا بالاتر داشتند. همچنین 100% اطفال گروه مورد هنگام جدایی از والدین کاملا آرام و فاقد گریه بودند و هنگام تعبیه کاتتر وریدی کاملا همکاری داشتند و گریه نمی کردند. تمامی یافته ها به طور معناداری در گروه شاهد کمتر از گروه مورد بود, ضمن اینکه میزان زمان شروع تسکین در گروه مورد 17.16±2.30 دقیقه بوده, در حالی که در گروه شاهد به رغم دریافت آب میوه هیچ گونه تسکینی مشاهده نشد. مدت زمان بهبودی در گروه مورد 16.2±2.3 و درگروه شاهد 14.95±2.01 دقیقه بود که اختلاف آن ها معنادار نبود.بحث: کتامین خوراکی به میزان 6 mg/kg حل شده در یک مایع شیرین و گوارا برای کودکان درمدت 30 دقیقه قبل از شروع جراحی و هنگامی که کودک در آغوش والدین است, می تواند باعث تخفیف هراس, آرام بخشی, افزایش همکاری هنگام تعبیه ماسک و کاتتر وریدی و سهولت جداسازی آنان از والدین شود, درحالی که عوارض جانبی اندک و قابل اغماض هستند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID