video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,409

دانلود:

562

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تدوین الگوی طراحی آموزشی دوره های برخط آزاد انبوه مبتنی بر نظریه یادگیری ارتباط گرایی

صفحات

 صفحه شروع 65 | صفحه پایان 86

چکیده

 مقدمه: هدف این پژوهش, ارایه الگوی طراحی آموزشی دوره های برخط آزاد انبوه مبتنی بر نظریه یادگیری ارتباط گرایی در نظام آموزش عالی است. روش بررسی: در پژوهش حاضر, از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. برای این منظور ابتدا مقاله های مرتبط با طراحی آموزشی دوره های برخط آزاد انبوه جمع آوری گردید و واحدهای تحلیل تعیین شد. به این صورت که از مجموع 189 مقاله استخراج شده از پایگاه های مختلف, براساس نمونه گیری هدفمند و انطباق با معیاری های پژوهش, 62 واحد انتخاب گردید. معیارهای مورد نظر برای انتخاب مقالات در این پژوهش عبارتند بودند از: الف) مطالعات تجربی و مروری که تاکید بر طراحی آموزشی دوره های برخط آزاد انبوه داشتند, ب) در محدوده زمانی بین 2006 تا 2016 چاپ شده اند و ج) حاوی مطالب مرتبط با موضوع پژوهش هستند. سپس کدگذاری واحدهای معنایی تا رسیدن به حد اشباع ادامه یافت. در نهایت مقوله های اصلی از مقوله های فرعی تفکیک شد و الگوی مفهومی طراحی آموزشی دوره های برخط آزاد انبوه بر مبنای یافته های پژوهش طراحی گردید. نتایج: بعد از اتمام فرایند کدگذاری, این کدها بر اساس شباهت یا قرابتی که با یکدیگر داشتند مقوله بندی شدند. در نهایت 9 مقوله اصلی و 22 زیرمقوله از داده های کیفی استخراج شد. لایه های اصلی این الگو عبارتنداز 1-چتر فلسفی و پداگوژیکی, 2-جهت گیری, 3-تحلیل, 4-محتوا, 5-شبکه سازی, 6-انگیزش, 7-نمایش, 8-ارزشیابی و 9-مدیریت که با اصول نظریه ارتباط گرایی پشتیبانی می گردد. نتیجه گیری: الگوی طراحی آموزشی دوره های برخط آزاد انبوه ارائه شده در این پژوهش, الگویی کاربردی و در سطح خرد و کلان می باشد. این الگو برای طراحی دوره های برخط آزاد انبوه برای سطوح آموزش عالی ارایه شده است. با این حال به جهت وابسته به موضوع نبودن آن, قابلیت کاربرد در موقعیت های مختلف را نیز دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رضایی، عیسی، زارعی زوارکی، اسمعیل، حاتمی، جواد، علی آبادی، خدیجه، و دلاور، علی. (1396). تدوین الگوی طراحی آموزشی دوره های برخط آزاد انبوه مبتنی بر نظریه یادگیری ارتباط گرایی. مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، 12(1-2 )، 65-86. SID. https://sid.ir/paper/208198/fa

  Vancouver: کپی

  رضایی عیسی، زارعی زوارکی اسمعیل، حاتمی جواد، علی آبادی خدیجه، دلاور علی. تدوین الگوی طراحی آموزشی دوره های برخط آزاد انبوه مبتنی بر نظریه یادگیری ارتباط گرایی. مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد[Internet]. 1396؛12(1-2 ):65-86. Available from: https://sid.ir/paper/208198/fa

  IEEE: کپی

  عیسی رضایی، اسمعیل زارعی زوارکی، جواد حاتمی، خدیجه علی آبادی، و علی دلاور، “تدوین الگوی طراحی آموزشی دوره های برخط آزاد انبوه مبتنی بر نظریه یادگیری ارتباط گرایی،” مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، vol. 12، no. 1-2 ، pp. 65–86، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/208198/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی