مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های روان شناسی اجتماعی | سال:1390 | دوره:1 | شماره:2 | صفحه شروع:17 | صفحه پایان:43

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

393

دانلود:

259

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی و سبک های حل تعارض مدیران با توانمندی کارکنان

صفحات

 صفحه شروع 17 | صفحه پایان 43

چکیده

 مقدمه: هدف از این پژوهش, بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی و سبک های حل تعارض مدیران با توانمندی کارکنان یکی از سازمان های استان خوزستان می باشد.روش: بدین منظور 132 نفر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش سه پرسشنامه به کار برده شد که عبارتند از پرسشنامه های سبک های حل تعارض (راهیم, 1979), توانمندسازی دیگران (استایمتز و تاد, 1986) و مهارت های ارتباطی (بارتون, 1990).نتایج: تحلیل های الگویابی معادلات ساختاری, برازندگی الگو را با داده ها, مورد حمایت قرار دادند. شاخص های برازندگی این مدل عبارتند از41.9 CMIN :,0.08 RMSEA ,0.92 GFI ,0.87 AGFI ,0.93 IFI ,0.92 CFI ,0.87 NFI , 0.9 TLI به دست آمده است. ضریب مسیر مهارت های ارتباطی به توانمندسازی (b=0.61, P<0.001) و ضریب مسیر سبک های مثبت حل تعارض به توانمندسازی (b=0.53, P<0.001) مثبت و معنی دار می باشد. همچنین ضریب مسیر سبک های منفی حل تعارض به توانمندسازی, منفی و معنی دار می باشد (b=-0.73, P<0.001).نتیجه گیری: در مجموع می توان نتیجه گرفت؛ روش هایی که مدیران برای حل تعارض و برقراری ارتباط با کارکنان اجرا می کنند در توانمند کردن کارکنان نقش مهمی را ایفا می کند.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID