مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های روان شناسی اجتماعی | سال:1390 | دوره:1 | شماره:2 | صفحه شروع:1 | صفحه پایان:16

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

264

دانلود:

486

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه همدلی موقعیتی و خصیصه ای با توجه به نقش جنسیت

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 16

چکیده

 مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش جنس در همدلی انجام شد.روش: 117 شرکت کننده, فیلمهائی را از ورود آسیب به یک مرد, یک زن و یک کودک مشاهده کردند. به علاوه, همه شرکت کنندگان به «شاخص واکنش میان فردی» برای سنجش همدلی خصیصه ای پاسخ دادند.نتایج: نتایج نشان داد زنان در هر سه موقعیت, واکنش شدیدتری به آسیب به یک فرد نشان دادند (p<0.01). همچنین, زنان در همدلی هیجانی نمره بالاتری گزارش کردند (p<0.01). بررسی جنسیت هدف همدلی نشان داد که آزمودنی های هر دو جنس با آسیب به یک زن, همدلی بیشتری نشان دادند (p<0.01).نتیجه گیری: بر پایه این یافته ها زنان در همدلی با درد, بر مردان برتری دارند و برتری زنان در همدلی خصیصه ای, محدود به همدلی هیجانی است. جنسیت هدف همدلی نیز نقش مهمی در شدت تجربه همدلی دارد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID