مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های روان شناسی اجتماعی | سال:1390 | دوره:1 | شماره:3 | صفحه شروع:110 | صفحه پایان:133

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

250

دانلود:

107

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارتباط میان حمایت اجتماعی ادراک شده و سخت رویی با سلامت روان و وضعیت ناتوانی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

صفحات

 صفحه شروع 110 | صفحه پایان 133

چکیده

 مقدمه: هدف از انجام این تحقیق, بررسی رابطه میان سخت رویی و حمایت اجتماعی ادراک شده با سلامت روان و وضعیت ناتوانی زنان مبتلا به MS بوده است.روش: تعداد 83 بیمار از مراجعین درمانگاه ویژه MS بیمارستان سینا تهران به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و پس از تکمیل پرسش نامه های حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران, بررسی دیدگاه های شخصی کوباسا, سلامت روان گلدبرگ و هیلیر (GHQ28) و نیز ارزیابی نورولوژیست بر طبق مقیاس وضعیت ناتوانی فیزیکی توسعه یافته کرتزکه (EDSS) مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها به تناسب از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و نیز رگرسیون تک متغیری و چند متغیری گام به گام استفاده شد.نتایج: تحلیل آماری نشان داد, سخت رویی (P<0.01, r=-0.481) و همچنین خرده مقیاس هایکنترل (P<0.01, R=-0.401), چالش (P<0.01, r=-0.423), تعهد (P<0.01, r=-427) و حمایت دوستان (P<0.05, r=-0.268) با سلامت روان همبستگی مثبت دارند. در این تحقیق میان حمایت اجتماعی ادراک شده و سلامت روان رابطه معناداری وجود نداشت. همچنین میان سخت رویی و نیز حمایت اجتماعی ادراک شده با وضعیت ناتوانی زنان مبتلا به MS رابطه معناداری بدست نیامد.نتیجه گیری: با توجه به وضعیت نامطلوب سلامت روان زنان مبتلا به MS و همچنین همبستگی میان سخت رویی و خرده مقیاس های آن با سلامت روان, این بیماران می توانند با اکتساب و تقویت این مهارت, سلامت روان خود را بهبود بخشند.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID