مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

391

دانلود:

100

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی نقش آموزشی رسانه ملی در اصلاح الگوی مصرف اب در بین شهروندان تهرانی

صفحات

 صفحه شروع 195 | صفحه پایان 220

چکیده

 هدف اصلی تحقیق حاضر "بررسی نقش آموزشی رسانه ملی در اصلاح الگوی مصرف آب در بین شهروندان تهرانی" انجام گرفته است. روش این تحقیق پیمایشی و ابزار اندازه گیری پرسشنامه بوده است. پس از پرشدن پرسشنامه ها, جداول توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار spss بدست آمده و تحلیل شد. جامعه آماری این تحقیق را شهروندان تهران تشکیل می دهند. روش نمونه گیری نیز خوشه ای چند مرحله ای است.نتایج نشان داد که اکثریت پاسخگویان در طول روز چندان تلویزیون و پیام های آموزشی و تبلیغی در زمینه بهینه مصرف کردن آب را تماشا نمی کنند و معتقدند که برنامه های آموزشی رسانه ملی در زمینه مصرف آب که در حال حاضر پخش می شوند چندان با واقعیت های موجود در جامعه هماهنگی نداشته است و در اصلاح الگوی مصرف آب در بین شهروندان چندان موثر و موفق نبوده است اما از نظر آنها رسانه ملی می تواند در تشویق افراد به اصلاح الگوی مصرف آب نقش داشته باشد و با آموزش مصرف صحیح آب توسط کارشناسان می توان فرهنگ صحیح مصرف را در جامعه ترویج داد زیرا اگر از وسایل ارتباط جمعی به ویژه رادیو و تلویزیون به نحو صحیح و با استفاده از نظرات کارشناسی متخصصین علوم رفتاری و اجتماعی بهره برداری شود, می تواند تاثیر بسزایی در اصلاح نگرشها و ایجاد انگیزه در جهت رفتار مصرفی بهینه داشته باشد. همچنین بیشتر پاسخگویان اعتقاد دارند که استفاده از انیمیشن و جاذبه های تصویری در پیام های آموزشی و تبلیغی در زمینه بهینه مصرف کردن آب نظر آنها را جلب کرده است و بیشترین تاثیر را بر آنها دارد و از نظر آنها تکرار پیام های آموزشی و تبلیغی در زمینه بهینه مصرف کردن آب نیز در جلب نظر آنها نقش داشته است و اکثریت آنها بعد از دیدن برنامه های آموزشی در زمینه اصلاح الگوی مصرف آب این آموزش ها را به کار می گیرند. پاسخگویان معتقدند که استفاده از چهره های مشهور بویژه بازیگران و ورزشکاران در برنامه های آموزشی در زمینه اصلاح الگوی مصرف آب نقش زیادی در اصلاح الگوی مصرفی آنها دارد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی