Start: 1/31/2023 5:10:58 PMEnd: 1/31/2023 5:10:59 PM >> 723

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

962

دانلود:

247

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی نقش سایت سازمان هواشناسی کشور در ارائه اطلاعات متناسب با نیاز کاربران (مطالعه موردی دانشجویان مراجعه کننده به سازمان هواشناسی کشور در نیمه دوم سال 90)

صفحات

 صفحه شروع 103 | صفحه پایان 133

چکیده

 با توجه به رویکرد کنونی علم, جریان اطلاعات از طریق شبکه های عظیم اطلاع رسانی صورت می پذیرد و دولت جمهوری اسلامی ایران نیز فعالیت هایی برای رسیدن به دولت الکترونیکی انجام داده است. سازمان هواشناسی کشور از جمله سازمان های دولتی است که با طراحی وب سایت, در تلاش است اطلاعاتی اختصاصی را در اختیار کاربران قرار دهد. دانشجویان با توجه به نیازهای خاص, نیازمند اطلاعات ویژه ای در وب سایت های مخصوص به خود هستند, بنابراین تعیین ویژگی های محتوایی مهم برای قرارگیری در وب سایت های مخصوص آنها می تواند برطرف کننده نیازهایشان باشد و از ورود ایشان به وب سایت های غیرتخصصی جلوگیری نماید. مطالعه حاضر با توجه به اهمیت اطلاعات پیش بینی هواشناسی درصدد "بررسی نقش سایت سازمان هواشناسی کشور در ارائه اطلاعات متناسب با نیاز کاربران" است. در این بررسی مراجعه کنندگان (دانشجویان) به عنوان جامعه آماری تحقیق انتخاب شده اند.روش های پژوهشی در این تحقیق از گونه پیمایشی است که بر اساس آن برای جمع آوری داده ها از تکنیک پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد رضایت زنان از وب سایت, بیشتر از مردان بوده است. رضایت از وب سایت از دو جنبه بررسی شده است: رضایت از محتوا و رضایت از شکل ظاهری وب سایت. دانشجویانی که از شکل ظاهری وب سایت راضی بودند و افرادی که معتقد بودند محتوای وب سایت خوب است, رضایت بیشتری از این وب سایت داشتند. بین مقطع تحصیلی دانشجویان و رضایت آنها از وب سایت سازمان هواشناسی کشور رابطه معناداری وجود دارد. این مطالعه نشان داده است بیشتر دانشجویان از طریق اساتید و دیگر دانشجویان با سایت سازمان آشنا شده اند. همچنین میزان رضایت افرادی که آگاهی بیشتری از اطلاعات موجود در وب سایت داشتند بیشتر بوده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی