مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی | سال:1391 | دوره:2 | شماره:3 (پیاپی 3) | صفحه شروع:11 | صفحه پایان:18

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

236

دانلود:

182

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه برخی متغیرهای کلینیکی اندام تحتانی در دانشجویان دختر با کف پای صاف و ساختار پای طبیعی

صفحات

 صفحه شروع 11 | صفحه پایان 18

چکیده

 فرض بر این است که ساختار آناتومیکی پا می تواند بر وضعیت عضلانی- اسکلتی اندام تحتانی موثر باشد و در نتیجه, تغییراتی در راستا و عملکرد آن ایجاد کند. هدف این تحقیق, اندازه گیری برخی از متغیرهای کلینیکی اندام تحتانی شامل طول تاندون آشیل, زاویه Q و سفتی عضلات همسترینگ در دانشجویان دختر مبتلا به کف پای صاف در مقایسه با گروه کنترل بود.تعداد 24 دانشجوی دختر مبتلا به دفورمیتی کف پای صاف و 24 دانشجوی فاقد دفورمیتی با سن, قد و وزن مشابه به روش جور کردن و همتاسازی در این تحقیق شرکت کردند. ساختار کف پا با روش افتادگی استخوان ناوی, طول تاندون آشیل از طریق آزمون لانگ, راستای زانو با زاویه Q و سفتی عضله همسترینگ از طریق آزمون اکستنشن فعال زانو اندازه گیری شدند. از روش آماری t مستقل برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد (p<0.05).مقادیر آزمون لانگ, زاویه Q و سفتی همسترینگ در گروه مبتلا به کف پای صاف به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل بود (به ترتیب: p=0.01 و p=0.000).افراد با کف پای صاف دارای تاندون آشیل طویل تر, میزان سفتی بیشتر عضله همسترینگ و زاویه Q بزرگ تر هستند که ممکن است که در عملکرد اندام تحتانی و درد در ناحیه پا موثر باشد. این تاثیرات می تواند اطلاعات مفیدی را در ارزیابی و طراحی برنامه درمانی در اختیار محققین قرار دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID