video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

979

دانلود:

0

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ارگونومیکی نحوه بلندکردن بار و مشکلات اسکلتی عضلانی ناشی از کار در کارگران معادن سنگ روباز کرمانشاه در سال 1380

صفحات

 صفحه شروع 29 | صفحه پایان 40

چکیده

 سابقه و هدف: با توجه به شیوع زیاد اختلالات اسکلتی عضلانی در کارگران معادن نسبت به دیگر جمعیت های صنعتی و نبود اطلاعات درخصوص نحوه بلند کردن بار, این مطالعه به منظور بررسی میزان این اختلالات و شناسایی عوامل خطرساز و نیز ارزیابی وضعیت بلندکردن دستی بار در معادن سنگ روباز و صنایع وابسته در سال 1380 طراحی گردید. مواد و روش ها: این مطالعه به روش توصیفی- تحلیلی روی 36 نفر از کارگران حاضر در 10معدن سنگ روباز و صنایع وابسته انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بررسی علایم بود که از طریق مصاحبه حضوری تکمیل گردیدند. سپس وضعیت بلندکردن بار از طریق مشاهده و استفاده از معادله بازنگری شده NIOSH در سال 1991 مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفت . حد وزن توصیه شده (RWL) و شاخص بلند کردن بار(LI)  برای هر یک از کارگران محاسبه گردید. داده های به دست آمده با استفاده از آماره های توصیفی ارائه گردید و روابط بین متغیرها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرارگرفت.یافته ها: مطالعه روی 36 نفر از کارگران حاضر در معادن با سن 35.4±9 سال و سابقه کار 7.7±11 سال انجام شد. کل نمونه های پژوهش در طول سال قبل ناراحتی اسکلتی عضلانی داشته اند. 3/33% از کارگران دچار ناراحتی تمام بدن بودند 55.6% از کارگران هر روز دچار ناراحتی بودند. علت ناراحتی از دید اکثریت کارگران (%72.2) بلندکردن بارهای سنگین و فشارکاری بود. میزان شدت آسیب برابر 5469 روزکاری از دست رفته و محدود در کل کارگران طی سال گذشته بود که معادل نیروی کار 5/17 نفر می باشد. با توجه به شرایط خاص بلندکردن بار حد وزن توصیه شده در کارگران معادن برابر 6.69kg بود. همچنین میزان شاخص بلندکردن بار برابر 8.38±7.24 بود . سن کارگران با درجه شدت ناراحتی در زمان مصاحبه و بدترین شرایط , طول بروز ناراحتی و تعداد دفعات دوره ناراحتی همبستگی مستقیم معنادارداشت. (p<0.05)بحث: این مطالعه نشان داد که میزان اختلالات اسکلتی عضلانی ناشی از کار در معدن بسیار بالاست که احتمالا بیشتر ناشی از جابه جایی دستی بارهای سنگین می باشد. نحوه بلند کردن بار درکارگران مورد مطالعه مطلوب نبود . پیشنهاد می شود با واکاوی عوامل خطرساز و انجام مطالعات مشابه در سطح وسیعتر شرایط کار در معادن مورد بررسی دقیق تر قرارگیرد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  قره گوزلو، فرامرز، و کرمی متین، بهزاد. (1381). بررسی ارگونومیکی نحوه بلندکردن بار و مشکلات اسکلتی عضلانی ناشی از کار در کارگران معادن سنگ روباز کرمانشاه در سال 1380. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)، 6(1 (پیاپی 12))، 29-40. SID. https://sid.ir/paper/20675/fa

  Vancouver: کپی

  قره گوزلو فرامرز، کرمی متین بهزاد. بررسی ارگونومیکی نحوه بلندکردن بار و مشکلات اسکلتی عضلانی ناشی از کار در کارگران معادن سنگ روباز کرمانشاه در سال 1380. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)[Internet]. 1381؛6(1 (پیاپی 12)):29-40. Available from: https://sid.ir/paper/20675/fa

  IEEE: کپی

  فرامرز قره گوزلو، و بهزاد کرمی متین، “بررسی ارگونومیکی نحوه بلندکردن بار و مشکلات اسکلتی عضلانی ناشی از کار در کارگران معادن سنگ روباز کرمانشاه در سال 1380،” مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)، vol. 6، no. 1 (پیاپی 12)، pp. 29–40، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/20675/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.