مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

244

دانلود:

161

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثرات سن و وزن مولدین ماهی کپور (1758, Cyprinus carpio Linnaeus) صید شده از دریا و مولدین دریایی پرورش یافته در استخرهای خاکی روی برخی خصوصیات تولیدمثلی

صفحات

 صفحه شروع 171 | صفحه پایان 176

چکیده

 در تحقیق حاضر, برخی خصوصیات تولیدمثلی مولدین ماهی کپور صید شده از دریا و مولدین دریایی پرورش یافته در استخرهای خاکی مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر سن و وزن این مولدین روی شاخص های تولیدمثلی مانند: : درصد لقاح, تعداد تخم لقاح یافته, تعداد لاروهای نورس, قطر تخم و تعداد تخم به ازای هر گرم در هر دو گروه مولدین ارزیابی شد. نتایج نشان داد وزن و سن مولدین ماده بر درصد لقاح, تعداد تخم لقاح یافته, تعداد لاروهای نورس, قطر تخم و تعداد تخم به ازای هرگرم اثر معنی داری نداشت (0/05P). هم چنین نوع مولد (دریایی و پرورشی) بر درصد لقاح, تعداد تخم لقاح یافته, تعداد بچه ماهی نورس, قطر تخم, تعداد تخم به ازای هر گرم اثر معنی داری نداشت (0/05P), به طوری که درصد تخم گشایی در مولدین دریایی به طور معنی داری بالاتر از مولدین پرورشی بود. در مجموع با توجه به نتایج, می توان دریافت که سن و وزن مولدین ماده در مقایسه با سن و وزن مولدین نر اثر معنی داری بر درصد تخم گشایی داشته و هم چنین نوع مولد (دریایی و پرورشی) نیز اثر معنی داری بر این پارامترها دارد (0/05>P).

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  عقیلی، کامران، یگانه، سکینه، و امینی، کوروش. (1397). اثرات سن و وزن مولدین ماهی کپور (1758, Cyprinus carpio Linnaeus) صید شده از دریا و مولدین دریایی پرورش یافته در استخرهای خاکی روی برخی خصوصیات تولیدمثلی. محیط زیست جانوری، 10(2 )، 171-176. SID. https://sid.ir/paper/206724/fa

  Vancouver: کپی

  عقیلی کامران، یگانه سکینه، امینی کوروش. اثرات سن و وزن مولدین ماهی کپور (1758, Cyprinus carpio Linnaeus) صید شده از دریا و مولدین دریایی پرورش یافته در استخرهای خاکی روی برخی خصوصیات تولیدمثلی. محیط زیست جانوری[Internet]. 1397؛10(2 ):171-176. Available from: https://sid.ir/paper/206724/fa

  IEEE: کپی

  کامران عقیلی، سکینه یگانه، و کوروش امینی، “اثرات سن و وزن مولدین ماهی کپور (1758, Cyprinus carpio Linnaeus) صید شده از دریا و مولدین دریایی پرورش یافته در استخرهای خاکی روی برخی خصوصیات تولیدمثلی،” محیط زیست جانوری، vol. 10، no. 2 ، pp. 171–176، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/206724/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی