مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: زن و مطالعات خانواده
سال:1395 | دوره:9 | شماره:34
صفحه شروع:143 | صفحه پایان:165

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

492

دانلود:

294

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه سلامت روان، بهزیستی روانشناختی و عزت نفس زنان و دختران در شیراز

صفحات

 صفحه شروع 143 | صفحه پایان 165

چکیده

 پژوهش ها نتایج متفاوتی را در خصوص مزیت های ازدواج بر سلامت روان, بهزیستی روان شناختی افراد گزارش کرده اند. هدف پژوهش حاضر مقایسه سلامت روان, بهزیستی روانشناختی و عزت نفس زنان و دختران شهر شیراز بود. 390 شرکت کننده (195 زن و 195 دختر) به روش نمونه گیری در دسترس براساس متغیرهای سن و سطح تحصیلات همتاسازی و انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسشنامه های جمعیت شناختی, SCL90, بهزیستی روانشناختی ریف و فرم کوتاه پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (30 سوالی) را کامل کردند. برای تحلیل داده از روش توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آزمون مانوا و تی تست استفاده شد. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری در سلامت روان, بهزیستی روانشناختی و عزت نفس زنان و دختران وجود داشت. یافته ها بیانگر این بود که سلامت روان و بهزیستی روانشناختی زنان پایین تر از دختران بود (P≤ 0/001) درحالی که زنان از عزت نفس بالاتری برخوردار بودند(P≤ 0/001). براساس نتایج به دست آمده به نظر می رسد تاهل در زنان سلامت روانی و بهزیستی روانشناختی را کاهش داده اما عزت نفس آنان را بهبود بخشیده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.