مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,021

دانلود:

281

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آگاهی دانشجویان سال آخر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نسبت به تریاژ بیمارستانی (1390)

صفحات

 صفحه شروع 237 | صفحه پایان 244

چکیده

 زمینه و هدف: تریاژ بیمارستانی جزئی از ضروریات بخش فوریت های پزشکی است که توسط کارکنان این بخش صورت می گیرد. اطلاعات کمی از میزان آگاهی دانشجویان در بخش فوریت ها درباره تریاژ بیمارستانی در دسترس است؛ مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در زمینه تریاژ بیمارستانی انجام شد.روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی و مقطعی, تمامی دانشجویان سال آخر رشته های پزشکی, پرستاری و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور جمع آوری داده ها, از پرسشنامه پژوهشگر ساخته در سه بخش اطلاعات فردی, آگاهی از تریاژ (15 سوال) و تصمیم گیری برای اقدامات تریاژ (10 سوال) استفاده شد. نمره کل آگاهی 25 بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه در سطح معنی داری  a=0.05تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: در مجموع 120 دانشجو با میانگین سنی 2.01±23 سال ارزیابی شدند. میانگین نمره آگاهی 2.4±7.3 بود که بیانگر آگاهی ضعیف همه دانشجویان در زمینه تریاژ بیمارستانی است. اختلاف معنی داری در میانگین آگاهی بر حسب جنس, رشته تحصیلی و معدل مشاهده نگردید.نتیجه گیری: آگاهی کم دانشجویان علوم پزشکی در مورد تریاژ بیمارستانی می تواند ناشی از فقدان دوره های آموزشی تخصصی تریاژ, وجود اشاره مختصر در سرفصل دروس دانشجویان و عدم الزام بخش های فوریت ها به تصمیم گیری مبتنی بر شواهد و نبود استانداردهایی برای این منظور باشد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  هدایتی، هایده، مقرب، مرضیه، معاشری، نرگس، و شریف زاده، غلامرضا. (1391). آگاهی دانشجویان سال آخر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نسبت به تریاژ بیمارستانی (1390). مراقبت های نوین، 9(3 (پیاپی 35))، 237-244. SID. https://sid.ir/paper/206038/fa

  Vancouver: کپی

  هدایتی هایده، مقرب مرضیه، معاشری نرگس، شریف زاده غلامرضا. آگاهی دانشجویان سال آخر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نسبت به تریاژ بیمارستانی (1390). مراقبت های نوین[Internet]. 1391؛9(3 (پیاپی 35)):237-244. Available from: https://sid.ir/paper/206038/fa

  IEEE: کپی

  هایده هدایتی، مرضیه مقرب، نرگس معاشری، و غلامرضا شریف زاده، “آگاهی دانشجویان سال آخر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نسبت به تریاژ بیمارستانی (1390)،” مراقبت های نوین، vol. 9، no. 3 (پیاپی 35)، pp. 237–244، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/206038/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی