مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مراقبت های نوین | سال:1391 | دوره:9 | شماره:3 (پیاپی 35) | صفحه شروع:181 | صفحه پایان:189

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

212

دانلود:

94

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر برنامه آموزشی روان شناختی بر اضطراب اجتماعی بیماران مبتلا به سرطان

صفحات

 صفحه شروع 181 | صفحه پایان 189

چکیده

 زمینه و هدف: سرطان یکی از بیماری های تهدیدکننده حیات است که تغییرات زیادی در روند زندگی, ارتباطات و فعالیت های اجتماعی ایجاد می کند. بیماران سرطانی درجاتی از اضطراب اجتماعی دارند. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر برنامه آموزشی روان شناختی بر اضطراب اجتماعی بیماران مبتلا به سرطان انجام شد.روش تحقیق: در این مطالعه کارآزمایی شاهددار تصادفی شده, 52 نفر از بیماران مبتلا به سرطان, مراجعه کننده به بیمارستان حضرت سیدالشهدا (ع) اصفهان, با استفاده از روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب و به روش تخصیص تصادفی به دو گروه آزمایش (28 نفر) و شاهد (24 نفر) تقسیم شدند. بیماران, پرسشنامه اضطراب اجتماعی را قبل و یک ماه بعد از مداخله تکمیل نمودند. مداخله روان شناختی برای گروه آزمایش اجرا شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (ویرایش 13) آمار توصیفی (فراوانی مطلق و نسبی, میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون تی مستقل و تی زوجی) در سطح معنی داری P<0.05 تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: میانگین نمره اضطراب اجتماعی در گروه آزمایش از 17.4±58.66 به 12.03±47.06 کاهش داشت. نتایج آزمون تی مستقل, تفاوت معنی داری بین دو گروه در نمرات مقیاس اضطراب اجتماعی نشان داد (P=0.001). آزمون تی زوجی اختلاف معنی داری در سطح اضطراب اجتماعی بیماران گروه آزمایش بعد از مداخله نشان داد (P=0.002)؛ این آزمون اختلاف معنی داری را در سطح اضطراب اجتماعی بیماران گروه شاهد نشان نداد.نتیجه گیری: مداخلات روان شناختی مبتنی بر کاهش اضطراب اجتماعی, یک رویکرد موفق در ارتقای سلامت روانی بیماران مبتلا به سرطان بوده است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID