The process cannot access the file 'e:\log\f.14010707.log' because it is being used by another process.

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مراقبت های نوین | سال:1391 | دوره:9 | شماره:3 (پیاپی 35) | صفحه شروع:208 | صفحه پایان:216

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

621

دانلود:

222

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

میزان رعایت معیارهای اخلاق حرفه ای در عملکرد پرستاری از دیدگاه کارکنان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات

 صفحه شروع 208 | صفحه پایان 216

چکیده

 زمینه و هدف: عملکرد پرستاری در بطن خود امری ارزشی و اخلاقی محسوب می گردد و کیفیت مراقبت بهداشتی به میزان زیادی به نحوه عملکرد پرستاران بستگی دارد. تحقیق حاضر با هدف تعیین میزان رعایت معیار های اخلاق حرفه ای در عملکرد پرستاری از دیدگاه پرستاران انجام شد.روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی- مقطعی, 138 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران, به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و بررسی شدند. ابزار گردآوری اطلاعات, پرسشنامه محقق ساخته ای بود که به بررسی میزان رعایت معیارهای اخلاق حرفه ای می پرداخت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (ویرایش 16) و آمار توصیفی و تحلیلی و ضریب های همبستگی اسپیرمن و پیرسون در سطح معنی داری P<0.05 تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: بیشتر پرستاران (72.5%) در ابعاد مسوولیت پذیری, ارتقای کیفیت مراقبت از بیمار و احترام به بیمار عملکرد مطلوبی داشتند. بین جنس و کیفیت عملکرد اخلاق حرفه ای در مجموع سه بعد مسوولیت پذیری, ارتقای کیفیت مراقبت از بیمار و احترام به بیمار ارتباط معنی داری وجود داشت (P=0.02)؛ همچنین بین نوبت کاری و کیفیت عملکرد اخلاق حرفه ای پرستاران همبستگی مثبتی نشان داده شد (r=0.92).نتیجه گیری: بر اساس یافته های این تحقیق, به نظر می رسد تعیین نوبت های کاری با مشارکت و نظرات پرستاران در ارتقای رعایت اخلاق حرفه ای موثر است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID