The process cannot access the file 'e:\log\f.14010707.log' because it is being used by another process.

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مراقبت های نوین | سال:1391 | دوره:9 | شماره:3 (پیاپی 35) | صفحه شروع:257 | صفحه پایان:263

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

392

دانلود:

170

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

الگوی خواب و مشکلات شایع خواب در دانش آموزان ابتدایی شهر بیرجند (سال 1389)

صفحات

 صفحه شروع 257 | صفحه پایان 263

چکیده

 زمینه و هدف: عادات خواب, سلامت دوران کودکی را متاثر می سازد. بی توجهی به مشکلات خواب, بر روی سلامت و عملکرد کودکان در خانه و مدرسه اثر منفی می گذارد. اختلالات خواب با ناخوشی ها, عملکرد ناقص, کاهش کیفیت زندگی و افزایش هزینه ارتباط دارد؛ تحقیق حاضر با هدف تعیین الگو و مشکلات خواب کودکان ابتدایی شهر بیرجند انجام شد.روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی, 620 دانش آموز دبستانی که بیماری زمینه ای یا مزمن اعصاب و سابقه مصرف داروهای روان گردان نداشتند, با روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب و با استفاده از ابزار ارزیابی اختلال خواب کودکان (Bear) که توسط والدین دانش آموزان تکمیل می گردید, مورد بررسی قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها, از نرم افزار SPSS (ویرایش 15) و آزمون های آماری تی و کای دو در سطح معنی داری P<0.05 استفاده شد.یافته ها: از 620 دانش آموز, 302 نفر (48.7%) پسر و 318 نفر (51.3%) دختر با میانگین سنی 6.1±9.08 سال بودند. شایع ترین مشکلات خواب, مقاومت برای رفتن به رختخواب (20.5%) و صحبت کردن در خواب (11.1%) بود. فراوانی نسبی مقاومت در به خواب رفتن, شب ادراری و تنفس صدادار در دانش آموزان پسر و طول مدت خواب کافی, در دانش آموزان دختر بیشتر بود (P<0.05).نتیجه گیری: شایع ترین مشکلات خواب, مقاومت برای رفتن به رختخواب و صحبت کردن در خواب بود که برای پیشگیری از عوارض بعدی نیازمند توجه و پیگیری و درمان است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID