مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

150

دانلود:

43

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رابطه شاخص تعادل غذایی با عملکرد و برخی خصوصیات کیفی انگور

نویسندگان

میرعماد سید حسین

صفحات

 صفحه شروع 75 | صفحه پایان 85

چکیده

 به منظور بررسی رابطه شاخص تعادل غذایی با عملکرد و خصوصیات کیفی انگور, و با هدف تعیین وضعیت تعادل عناصر غذایی در باغ ها و اثر آن بر کاهش عمکرد و کیفیت انگور منطقه, آزمایشی به مدت چهار سال در تاکستان های استان کهگیلویه و بویراحمد به اجرا درآمد. در این آزمایش ابتدا حد بهینه عناصر غذایی برای انگور تعیین و سپس نشانه های دریس (Diagnosis and Recommendation Integrated System: DRIS) برای عناصر مختلف و همچنین شاخص تعادل غذایی برای باغ های کم بارده محاسبه شد. در مرحله بعد, رابطه این شاخص با عملکرد و خصوصیات کیفی انگور, مشخص شد. نتایج به دست آمده نشان داد که رابطه ای منفی و معنی دار در سطح احتمال 1%, بین شاخص تعادل غذایی و عملکرد انگور وجود دارد. همچنین رابطه ای منفی بین این شاخص و خصوصیاتی چون میزان قند انگور, مواد جامد محلول (Total Soluble Solid: TSS) و نسبت TSS/TA وجود دارد که مورد آخر در سطح احتمال 5% معنی دار بود. رابطه بین شاخص تعادل غذایی و اسیدیته کل (Total Acid: TA). مثبت ولی معنی دار نبود. در مجموع, نتایج حاکی از بالا بودن شاخص تعادل غذایی و نشان دهنده عدم تعادل عناصر در باغ ها بود که خود یکی از مهم ترین عوامل کاهش عملکرد و کیفیت انگور منطقه است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی