مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مدیریت توسعه و تحول
سال:1390 | دوره:3 | شماره:6
صفحه شروع:57 | صفحه پایان:67

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

457

دانلود:

178

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه نتایج ارزیابی عملکرد به روش سنتی و بازخورد 360 درجه و رابطه آن با رضایت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی لرستان

صفحات

 صفحه شروع 57 | صفحه پایان 67

چکیده

 این پژوهش بخشی از نتایج تحقیقی است که با هدف مقایسه نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان بر اساس روش های موجود و بازخورد 360 درجه و رابطه آنها با رضایت کارکنان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان, در سال 1389 خاتمه یافته است. به همین منظور با توجه به ماهیت موضوع پژوهش نمونه ای مرکب از 4 گروه که شامل, کارکنان با حجم 113 نفر, مدیران با حجم 41 نفر, زیردستان یا بیماران با حجم 300 نفر و همکاران نیز با حجم 300 نفر تعیین شد که با روش نمونه گیری سهمیه ای و با روش تصادفی انتخاب شد و داده ها توسط پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته و جمع آوری گردید. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین نتایج ارزیابی به روش سنتی و بازخورد 360 درجه و چهار منبع آن یعنی ارزیابی همکاران, ارزیابی کارمندان, ارزیابی مدیران و خودارزیابی اختلاف معنادار وجود دارد و ارزیابی به روش بازخورد 360 درجه بر رضایت کارکنان تاثیر بیشتری دارد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.