مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: نهال و بذر
سال:1386 | دوره:23 | شماره:3
صفحه شروع:373 | صفحه پایان:386

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

4,868

دانلود:

102

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر کاشت پاییزه و زمستانه و تنش دما بر عملکرد کل، عملکرد قابل فروش و اجزا عملکرد چند رقم سیب زمینی

صفحات

 صفحه شروع 373 | صفحه پایان 386

چکیده

 به منظور مقایسه عملکرد کل و قابل فروش سیب زمینی زمستانه و پاییزه و معرفی ارقام سازگار برای استان خوزستان, دو آزمایش جداگانه از سال 1377 به مدت دو سال در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان اجرا شد. در بهمن ماه 1377, هشت رقم سیب زمینی زودرس و نیمه زودرس در یک طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار مورد مطالعه قرارگرفتند. در هر دو سال غده ها در اوایل بهمن ماه کاشته و در اواخر اردیبهشت ماه برداشت شدند. در آزمایش دو ساله دیگری که از پاییز 1378 شروع شد, همان ارقام در یک طرح بلوک های کامـل تصادفی با چهار تکرار مـقایسه شدند. در این آزمایش, در هر دو سال تاریخ کاشت غده ها نیمه دوم مهر ماه و تـاریخ بـرداشت  اوایل اسفند ماه بود. در سال های 1378 و 1379 به ترتیب در تاریخ های 9 آذر و 10 بهمن ماه, دمای هوا به صفر درجه سانتی گراد رسید. پس از برداشت, عملکرد هر رقم به دو قسمت قابل فروش و غیرقابل فروش تفکیک و وزن شد. در پایان آزمایش ها, با استفاده از آزمایش اسپلیت پلات در زمان, عملکرد کل و قابل فروش دو فصل کاشت زمستانه و پاییزه مقایسه شدند. با توجه به نتایج این بررسی ارقام بینلا, آریندا, سانته, کاسموس و آژاکس برای کاشت زمستانه و رقم سانته برای کاشت پاییزه سیب زمینی در استان خوزستان توصیه می شوند. با توجه به احتمال وقوع یخبندان در دوره رشد و نمو سیب زمینی پاییزه, کاشت زمستانه بر کاشت پاییزه ترجیح داده می شود.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.