مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

4,351

دانلود:

917

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه رابطه متن و تصویر در کتاب های داستانی- تصویری برگزیده ایرانی و اروپایی- آمریکایی معاصر برپایه نظریه ماریا نیکولایوا و کارول اسکات

صفحات

 صفحه شروع 47 | صفحه پایان 62

چکیده

 کتاب های داستانی- تصویری, شکل ویژه ای از هنر هستند که از پیوند متن و تصویر هستی یافته اند. رابطه متن و تصویر در این گونه ادبی ناهمسان و گوناگون است و تاثیر ناهمسانی بر مخاطب می گذارد؛ اما پژوهش های اندکی در این زمینه انجام گرفته است. این پژوهش, برآن است تا انواع رابطه ها را باتوجه به عناصر داستانی, در کتاب های داستانی- تصویری برگزیده ایرانی و اروپایی- آمریکایی معاصر, واکاوی و مقایسه کند. نگارندگان, در بررسی این نمونه ها, به واژه, جمله, پاراگراف, تکگستره, دوگستره, متن, تصویر, جلد و کل داستان توجه دارند. پژوهش پیشرو, برپایه نظریه ماریا نیکولایوا و کارول اسکات بنا شده اما راه خود را برای گشایش افقی تازهتر, بازگذاشته است. ازاینرو, درکنار رویکرد توصیفی- تفسیری, به رویکرد تفسیری- تجریدی نیز نزدیک شده و در بررسی آثار, هر دو راه تحلیل محتوای کیفی یعنی قیاسی و استقرایی را به روش تعریفی میرینگ (2000), پیموده است. درپی چنین خوانشی, مبانی نظری مقوله های یادشده را پرداخته تر کرده و برای نخستینبار به چند یافته مهم و اثرگذار در سازوکارهای کتاب های داستانی- تصویری دست یافته که برخی از روش های فراتنیدگی متن و تصویر را در این گونه ادبی, به جامعه ادبیات کودک یادآوری میکنند.این پژوهش نشان داد, داستان های ایرانی و اروپایی- آمریکایی معاصر, ازنظر رابطه متن و تصویر, تفاوت های چشمگیری دارند؛ رابطه متن و تصویر در داستان های اروپایی- آمریکایی معاصر, با ساختاری هنرمندانه و سنجیده, پویا و نیرومندتر است. درمقابل در داستان های ایرانی, با رابطه متن و تصویر نه چندان ماهرانه و روایت ساز, آسیب هایی وجود دارد که به نظر می رسد بیشتر برایند جدااندیشی نویسنده و تصویرگر باشد. همچنین در میان این آثار, همسانیهایی ازجمله استقلال زبانی متن و تصویر یافت شد که شاید بتوان آن را بیانگر ویژگی های کلی و بنیادین رابطه متن و تصویر در کتاب های داستانی- تصویری دانست.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  حسام پور، س.، و مصلح، م. (1394). مقایسه رابطه متن و تصویر در کتاب های داستانی- تصویری برگزیده ایرانی و اروپایی- آمریکایی معاصر برپایه نظریه ماریا نیکولایوا و کارول اسکات. مطالعات تطبیقی هنر, 5(9), 47-62. https://sid.ir/paper/205468/fa

  Vancouver: کپی

  حسام پور سعید، مصلح ملیحه. مقایسه رابطه متن و تصویر در کتاب های داستانی- تصویری برگزیده ایرانی و اروپایی- آمریکایی معاصر برپایه نظریه ماریا نیکولایوا و کارول اسکات. مطالعات تطبیقی هنر. 1394 [cited 2023January30];5(9):47-62. Available from: https://sid.ir/paper/205468/fa

  IEEE: کپی

  حسام پور، س.، مصلح، م.، 1394. مقایسه رابطه متن و تصویر در کتاب های داستانی- تصویری برگزیده ایرانی و اروپایی- آمریکایی معاصر برپایه نظریه ماریا نیکولایوا و کارول اسکات. مطالعات تطبیقی هنر, [online] 5(9), pp.47-62. Available: https://sid.ir/paper/205468/fa.