مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات تطبیقی هنر
سال:1396 | دوره:7 | شماره:14
صفحه شروع:83 | صفحه پایان:99

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

606

دانلود:

231

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تطبیق تذهیب های سه نسخه از قرآن های دوره قاجار با تأکید بر ویژگی های بصری آنها

صفحات

 صفحه شروع 83 | صفحه پایان 99

چکیده

تذهیب قرآن بخش مهمی از هنر تذهیب ایرانی-اسلامی را تشکیل میدهد. مسئله ای که در این تحقیق دنبال می شود, آشنایی و شناخت بیشتر هنر تذهیب به ویژه تذهیبهای قرآنی دوره قاجار است. نقش و رنگ و ترکیب بندی از عوامل مهم در بازشناسی و تفکیک مکاتب هنری تذهیب هستند که در سه نسخه قرآن مُذَّهَب مکتب قاجار با کدهای (47): کاتب اشرفالکتاب اصفهانی و مُذَّهِب فتحالله نقاش, (41): کاتب حسین ارسنجانی و (4): کاتب علیرضا پرتو اصفهانی, ثبت شده در موزه و کتابخانه ملی ملک, بررسی و مطابقت شدهاند. با تجزیه وتحلیل این سه نسخه به پرسش اصلی این تحقیق یعنی «قرآنهای دوره قاجار چه ویژگیهای بصری دارند و این ویژگیها چگونه مورد تحلیل و تبیین قرار میگیرند؟ » پاسخ داده شده است. روش این تحقیق, کیفی و استقرایی بوده و از نقطه نظر بررسی داده ها, توصیفی-تحلیلی است؛ هم چنین در جهت هدف اصلی این تحقیق یعنی «مطالعه و شناخت عناصر بصری حاکم بر سبک کمالگرای هنر تذهیب دوره قاجار به ویژه در نسخ خطی قرآن» گام برداشته شده است. شیوه گردآوری اطلاعات, تحقیق میدانی و کتابخانهای است و منابعی مانند نسخ مذهب قرآن, مقاله, پایان نامه و کتاب موردمطالعه قرار گرفته اند. یافتههای این تحقیق, نشان دهنده تفاوت در نوع و کاهش تنوع نقشمایههای اسلیمی و ختایی و نیز تجمل و گستردگی سطوح تذهیب و ترصیع در صفحات ابتدایی و گاه انتهایی نسخههای قرآنی این دوره است. اضافه شدن سرلوحهای تاج مانند پرکار و ظریف, تعدد حاشیههای باریک در ترکیب بندی و به کارگیری رنگهای درخشان و خالص به خصوص رنگ طلایی در سطح گسترده از ویژگیهای مهم تذهیبهای قرآنی دوره قاجار است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی