مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

708

دانلود:

420

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه تطبیقی تن پوش های مردان در سفرنامه ها و نگاره های دوره صفویه

صفحات

 صفحه شروع 41 | صفحه پایان 55

چکیده

 هیأتهای اروپایی که در دوره صفویه به ایران سفر کردند درباره موضوعات مختلف جامعه ایران عصر صفویه, دست به قلم برده و گزارشهایی تحت عنوان سفرنامه به یادگار گذاشتند که بعداً در بررسی و مطالعات مورخان موردتوجه جدی قرار گرفت. نقاشی ایرانی نیز همواره ابزار دقیق و مناسبی برای محققان بوده است, نگارگران عصر صفویه با پرداختن به جزئیات تنپوشهای مردان به شناخت بخشی از تاریخ فرهنگی, اجتماعی آن زمان کمک زیادی کردند. این جزئیات در نشاندادن چگونگی پوشیدن قسمتهای گوناگون تنپوشهای مردان, سودمند است چراکه تنپوشهای مردان متشکل از لایهها و اجزای گوناگون بوده است. اهداف پژوهش پیشرو, پاسخ به این پرسشهاست: چگونه پوشاک مردان دوره صفویه در سفرنامهها و نگارگری این دوران انعکاس یافته و تا چه حد بر یکدیگر منطبق است؟ میتوان برای بررسی تنپوشهای مردان دوره صفویه از سفرنامهها استفاده کرد؟ این سفرنامهها برای بررسی تنپوشها قابلاستناد هستند یا خیر؟ برای بررسی این مسئله و فرضیههای مبتنیبر آن مهمترین سفرنامههای نوشتهشده در دوره صفویه موردمطالعه قرار گرفته و مطالب آنها درباره تنپوشهای مردان با نگارههای دوره صفویه بهصورت تطبیقی بررسی شدند. این تحقیق از نوع نظری است و روش آن ترکیبی, توصیفی _تحلیلی _ تطبیقی و جمعآوری اطلاعات آن کتابخانهای است. نتایج حاصل از پژوهش بر این امر دلالت دارد که مطالب سفرنامههای اروپائیان در این دوره میتواند بهعنوان یک منبع مکتوب و قابلاستناد درباره تنپوشهای مردان دوره صفویه موردتوجه قرار گیرد؛ بهویژه با همراهی نگارههای این دوره اسنادی معتبر بهشمار میآیند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ولی قوجق، منصور، و مهرپویا، حسین. (1395). مطالعه تطبیقی تن پوش های مردان در سفرنامه ها و نگاره های دوره صفویه. مطالعات تطبیقی هنر، 6(12 )، 41-55. SID. https://sid.ir/paper/205340/fa

  Vancouver: کپی

  ولی قوجق منصور، مهرپویا حسین. مطالعه تطبیقی تن پوش های مردان در سفرنامه ها و نگاره های دوره صفویه. مطالعات تطبیقی هنر[Internet]. 1395؛6(12 ):41-55. Available from: https://sid.ir/paper/205340/fa

  IEEE: کپی

  منصور ولی قوجق، و حسین مهرپویا، “مطالعه تطبیقی تن پوش های مردان در سفرنامه ها و نگاره های دوره صفویه،” مطالعات تطبیقی هنر، vol. 6، no. 12 ، pp. 41–55، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/205340/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.