مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره (مطالعات تربیتی و روان شناسی) | سال:1395 | دوره:6 | شماره:2 | صفحه شروع:5 | صفحه پایان:15

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

271

دانلود:

185

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثربخشی گروه درمانی تحلیل رفتار متقابل بر کاهش پرخاشگری زوجین دارای همسر معتاد

صفحات

 صفحه شروع 5 | صفحه پایان 15

چکیده

 هدف: بررسی اثربخشی گروه درمانی تحلیل رفتار متقابل بر کاهش پرخاشگری زوجین معتاد.روش: شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه شامل 40 نفر از زوجین معتاد کمپ امید به زندگی شهرستان سبزوار بود که 20 نفر در گروه گواه و 20 نفر در گروه آزمایش گمارش شدند. اعضای گروه آزمایش 8 جلسه گروه درمانی تحلیل رفتار متقابل را دریافت کردند و به اعضای گروه کنترل هیچ مداخله ای ارائه نشد. قبل و بعد از اجرای مداخله پرسشنامه پرخاشگری توسط گروه نمونه تکمیل شدند.یافته ها: در پس آزمون, پرخاشگری گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری داشته است. یافته های پژوهش موید این مهم است که گروه درمانی تحلیل رفتار متقابل باعث کاهش پرخاشگری زوجین معتاد می گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID