مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

254

دانلود:

326

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مصرف نمایشی جوانان: آینده ی مصرف گرایی

صفحات

 صفحه شروع 149 | صفحه پایان 171

چکیده

 ارتباط بین جوانی و هریک از عرصه های مهم زندگی, از جمله اولویت های ارزشی و پیامدهای رفتاری آن را می توان به عنوان موضوع آینده پژوهی مورد مطالعه قرار داد. قرار گرفتن ایران در مرحله ی جوانی از منظر گذار سنی جمعیت, افزایش جمعیت شهرنشین, وجود شکاف های طبقاتی و اهمیت یافتن ارزش های مادی گرایانه در زندگی شهری امروز, موجب ایجاد نوعی صحنه در بستر شهر, جهت نمایش دادن مصرف محصولات تجملی شده است. پژوهش حاضر در صدد بررسی ارتباط خود فردی (در مقابل خود رابطه ای و جمعی) با میزان مادی گرایی و مصرف نمایشی, و همچنین تأثیر مادی گرایی بر مصرف نمایشی است. بعلاوه, پژوهشگران به مطالعه پیرامون وجود تفاوت بین پسرها و دخترهای جوان, از نظر میزان مادی گرایی و مصرف نمایشی در حوزه ی مُد و پوشاک پرداخته اند. روش پژوهش از نوع پیمایشی بوده و از طریق ابزار پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه ی آماری پژوهش, کلیه ی جوانان ساکن مناطق شمالی شهر تهران بودند که داده های مورد نیاز از نمونه ای به حجم 395 آزمودنی گردآوری شده و در نهایت, جهت تحلیل داده ها, از رگرسیون خطی ساده و تحلیل واریانس چند متغیره واریانس چند متغیره استفاده شده است. مطابق با نتایج بدست آمده, مادی گرایی بر مصرف نمایشی مُد و پوشاک تأثیر مستقیم داشته و میزان مادی گرایی و مصرف نمایشی این طبقه از محصولات, در دخترها بیشتر از پسرهای جوان بوده است. همچنین بین خود فردی با میزان مادی گرایی و مصرف نمایشی, رابطه ای دیده نشد. البته نتایج حاصل شده, از میزان بسیار بالای فردگرایی در جامعه ی آماری مورد مطالعه حکایت دارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی