video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

764

دانلود:

301

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل مدل پیشایندهای مهارت سیاسی مدیران در سازمان دولتی

صفحات

 صفحه شروع 177 | صفحه پایان 194

چکیده

 زمینه-امروزه سیاست به یک مهارت اساسی برای مدیران تبدیل شده است و به عنوان عامل مهم اثربخشی مدیریتی قلمداد می گردد. از این رو افزایش چنین مهارتی برای دستیابی به نتایج مطلوب ضرورت دارد. هدف-هدف تبیین و تحلیل پیشایندها و عوامل مرتبط با مهارت سیاسی مدیران در بخش دولتی است. روش-پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بوده که به روش پیمایشی انجام شده و داده های آن از نمونه 345 نفری از مدیران وزارت کشور به روش نمونه گیری خوشه ای گردآوری شد که از بین استان های گیلان, تهران, مازندران, خراسان رضوی و کرمان به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده و روایی آن با نظرسنجی خبرگان و به روش تحلیل عاملی تاییدی و پایایی ابزار نیز از طریق ضریب آلفای کرانباخ تایید شد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری و نرم افزارAmos استفاده شد. یافته ها-نتایج آزمون مدل پژوهش نشان داد مولفه های عوامل فردی(به غیر ازخودشیفتگی), عوامل شغلی(به غیر از بازخوردشغلی), عوامل سازمانی(به غیر از تمرکز و اندازه سازمان) و مولفه های عوامل محیطی پیش بینی کننده مهارت سیاسی مدیران می باشد و تمامی این مولفه ها رابطه مثبت و معناداری با مهارت سیاسی دارد به غیر از متغیر رسمیت که با مهارت سیاسی رابطه منفی و معکوس دارد. همچنین طبق نتایج آزمون فریدمن می توان گفت از میان متغیرهای پیش بین عوامل شغلی بیشترین رابطه مثبت را با مهارت سیاسی مدیران داشته و عوامل فردی, محیطی و سازمانی به ترتیب در رده های دوم, سوم و چهارم قرار دارند. نتیجه گیری-یافته های پژوهش نشان می دهد که مدیران با تقویت برخی از عوامل مرتبط با مهارت سیاسی می توانند در جهت افزایش مهارت سیاسی خود درسازمان گام بردارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  یوسفی، ثمین، پورکیانی، مسعود، و گودرزوندچگینی، مهرداد. (1398). تحلیل مدل پیشایندهای مهارت سیاسی مدیران در سازمان دولتی. آینده پژوهی مدیریت (پژوهش های مدیریت)، 30(117 )، 177-194. SID. https://sid.ir/paper/204121/fa

  Vancouver: کپی

  یوسفی ثمین، پورکیانی مسعود، گودرزوندچگینی مهرداد. تحلیل مدل پیشایندهای مهارت سیاسی مدیران در سازمان دولتی. آینده پژوهی مدیریت (پژوهش های مدیریت)[Internet]. 1398؛30(117 ):177-194. Available from: https://sid.ir/paper/204121/fa

  IEEE: کپی

  ثمین یوسفی، مسعود پورکیانی، و مهرداد گودرزوندچگینی، “تحلیل مدل پیشایندهای مهارت سیاسی مدیران در سازمان دولتی،” آینده پژوهی مدیریت (پژوهش های مدیریت)، vol. 30، no. 117 ، pp. 177–194، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/204121/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی