video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,256

دانلود:

810

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارائه مدل مدیریت ارتباط با مشتری برای کسب و کارهای مبتنی بر رسانه های اجتماعی

صفحات

 صفحه شروع 101 | صفحه پایان 120

چکیده

 زمینه: با گذر از اقتصاد سنتی و شدت یافتن رقابت در ابعاد نوین, مشتری به صورت رکن اصلی و محور تمام فعالیت های سازمان درآمده است. علاوه بر این, مدیریت ارتباط با مشتری عامل مؤثر در افزایش رقابت پذیری شرکت هاست؛ به گونه ای که با ایجاد روابط بهتر و اثربخش تر با مشتریان, شرکت ها می توانند در رقابت با سایر رقبا به پیش بروند. هدف: هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل مدیریت ارتباط با مشتری برای کسب و کارهای مبتنی بر رسانه های اجتماعی می باشد. روش تحقیق پژوهش حاضر آمیخته (کیفی و کمی) از نوع اکتشافی است. روش ها: در ابتدا با استفاده از رویکرد کیفی و همچنین با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته با خبرگان و نظریه داده بنیاد, مدل مفهومی پژوهش تدوین گردید. در روش تحلیل داده های کیفی از روش کدگذاری باز, تولید مفاهیم اولیه, تولید مقوله های عمده محوری استفاده شده است. پس از این مرحله محقق به منظور آزمودن مدل تدوین شده با استفاده از روشهای تحقیق کمی یعنی معادلات ساختاری, اعتبار مدل مفهومی پژوهش را مورد سنجش قرار داده است. جامعه آماری در بخش کمی مدیران و کارشناسان کسب و کارهای مبتنی بر رسانه های اجتماعی که تعداد 607 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شده و پرسشنامه هایی روایی و پایایی آنا مورد ازمون قرارگرفته بود بین آنها توزیع و داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته های بدست آمده از بخش کمی نشان داد که 53 درصد واریانس مدیریت ارتباط با مشتری, 53 درصد مدیریت دانش مشتریان, 28 درصد تخصص گرایی, 33 درصد قیمت گذاری, 36 درصد حفظ پویایی, 28 درصد مدیریت دانش سازمانی, 29 درصد چندرسانه ای بودن و 56 درصد واریانس عملکرد ارتباط با مشتری توسط متغیرهای مدل پژوهش تبیین می شود. نتیجه گیری: شاخصهای برازش بدست آمده برای مدل آزمون شده نشان داد که شاخص RMSEA در مدل برآورد شده با میزان 069/0 از سطح قابل قبولی برخوردار بوده و دیگر شاخص برازش مانند CFI, GFI, NFI, و AGFI به ترتیب برابر با 97/0, 93/0, 94/0 و 91/0 همگی در سطح مناسبی هستند و این مشخصه های نکویی برازش نشان می دهد داده های این پژوهش با ساختار عاملی این مدل برازش مناسبی دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  دانش فر، حسین، رادفر، رضا، و حیدرزاده هنزایی، کامبیز. (1398). ارائه مدل مدیریت ارتباط با مشتری برای کسب و کارهای مبتنی بر رسانه های اجتماعی. آینده پژوهی مدیریت (پژوهش های مدیریت)، 30(117 )، 101-120. SID. https://sid.ir/paper/204119/fa

  Vancouver: کپی

  دانش فر حسین، رادفر رضا، حیدرزاده هنزایی کامبیز. ارائه مدل مدیریت ارتباط با مشتری برای کسب و کارهای مبتنی بر رسانه های اجتماعی. آینده پژوهی مدیریت (پژوهش های مدیریت)[Internet]. 1398؛30(117 ):101-120. Available from: https://sid.ir/paper/204119/fa

  IEEE: کپی

  حسین دانش فر، رضا رادفر، و کامبیز حیدرزاده هنزایی، “ارائه مدل مدیریت ارتباط با مشتری برای کسب و کارهای مبتنی بر رسانه های اجتماعی،” آینده پژوهی مدیریت (پژوهش های مدیریت)، vol. 30، no. 117 ، pp. 101–120، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/204119/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی