Start: 2/5/2023 4:54:48 AMEnd: 2/5/2023 4:54:48 AM >> 659

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

930

دانلود:

366

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناسایی قابلیت های پویا در صنعت داروسازی با استفاده از نظریه داده بنیاد

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 11

چکیده

 زمینه: محققان حوزه مدیریت استراتژیک معتقدند که قابلیت های پویا عملکرد شرکت را به واسطه ابزارها و مکانیسم های مختلف تحت تاثیر قرار می دهند. هدف: پژوهش حاضر با توجه به شرایط کنونی شرکت های دارویی و نیاز آنها به قابلیت های پویا به دنبال شناسایی قابلیت های پویایی است که آینده نگری و پیشتازی و تحقق چشم انداز پیش روی آنها را در شرایط در حال تغییر کنونی امکان پذیر می کند. روش ها: به منظور شناسایی این قابلیت ها از رویکرد کیفی و روش نظریه داده بنیاد استفاده شد. در این راستا با استفاده از مصاحبه عمیق با 12 نفر از خبرگان صنعت داروسازی قابلیت های اصلی شناسایی شدند. یافته ها: در مرحله اول تحقیق 42 کد از جمله پویش بازار, پایش رقبا, تعامل با ذینفعان اصلی, جمع آوری اطلاعات مرتبط با روندها و رویدادهای صنعت, تولید محصول جدید, تولید مواد موثره داروها در ایران, سرمایه گذاری بر فناوری های جدید و. . . . از مصاحبه ها استخراج شدند و در مرحله کدگذاری محوری کدهای احصا شده در مرحله قبل در قالب 13 کد پویش محیطی, ایجاد یک سیستم هوشمند اطلاعاتی, تولید ایده, توسعه محصول جدید, توسعه فرآیند جدید, انعطاف پذیری سازمانی, انعطاف پذیری فناورانه, سازگاری, توانایی ارزیابی و به کارگیری دانش خارجی, ایجاد شبکه ارتباطی, شناخت مدیریتی, تصمیم گیری استراتژیک و سرمایه انسانی مدیریتی دسته بندی شدند. در نهایت 5 قابلیت درک محیط, قابلیت نوآوری, قابلیت انعطاف پذیری, قابلیت جذب و قابلیت مدیریتی به عنوان قابلیت های پویای صنعت دارو مشخص شدند. نتیجه گیری: شرکت های داروسازی از طریق قابلیت درک محیط قادر به شناسایی شرایط و تغییرات خواهند بود, به واسطه قابلیت نوآوری و انعطاف پذیری, قابلیت جذب و قابلیت مدیریتی نیز قادر به ارائه پاسخ مناسب به این شرایط خواهند بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی