video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

469

دانلود:

338

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آینده نگاری بررسی خصوصی سازی بانکهای دولتی با سود آوری آنها (مطالعه موردی بانک ملت)

صفحات

 صفحه شروع 57 | صفحه پایان 68

چکیده

 زمینه: خصوصی سازی فرایندی اجرایی, مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می آورند. واژه خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت, بازار و به نفع بازار است. هدف: بررسی تاثیر خصوصی سازی بانکهای دولتی با سود آوری بانک ها (مورد مطالعه: بانک ملت) روش: روش تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر مبنای زمان, پس از رویداد قرار است. روش نمونه گیری تمام شمار است که تعداد52 مشاهده برای سالهای1382 تا 1394به صورت فصلی انتخاب شد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها, از روش کتابخانه ای استفاده شد. به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته, برای تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس, بروش گادفری, دیکی فولر و آزمون جارک – برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز) استفاده شد. یافته ها: ضریب برآوردی متغیر خصوصی سازی بر بازده دارایی ها برابر با 0. 321 می باشد که نشان می دهد متغیر خصوصی سازی بر بازده دارایی ها تاثیر دارد. همچنین ضریب برآوردی متغیر خصوصی سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام برابر با 0. 003 می باشد ولی سطح معناداری آماره t متغیر مستقل تحقیق از سطح خطای 5 درصد بزرگتر است, پس تاثیر خصوصی سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام بانک رد شد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد خصوصی سازی بانک ملت بر سودآوری (بازده دارایی ها), تاثیر دارد. ولی تاثیری بربازده حقوق صاحبان سهام ندارد. با توجه به این نتایج می توان گفت واگذاری امورات اقتصادی به بخش خصوصی به بهبود کیفیت کمک شایانی می کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  طوطیان، صدیقه، یاری فر، رضا، و جمالی، رضا. (1398). آینده نگاری بررسی خصوصی سازی بانکهای دولتی با سود آوری آنها (مطالعه موردی بانک ملت). آینده پژوهی مدیریت (پژوهش های مدیریت)، 30(117 )، 57-68. SID. https://sid.ir/paper/204115/fa

  Vancouver: کپی

  طوطیان صدیقه، یاری فر رضا، جمالی رضا. آینده نگاری بررسی خصوصی سازی بانکهای دولتی با سود آوری آنها (مطالعه موردی بانک ملت). آینده پژوهی مدیریت (پژوهش های مدیریت)[Internet]. 1398؛30(117 ):57-68. Available from: https://sid.ir/paper/204115/fa

  IEEE: کپی

  صدیقه طوطیان، رضا یاری فر، و رضا جمالی، “آینده نگاری بررسی خصوصی سازی بانکهای دولتی با سود آوری آنها (مطالعه موردی بانک ملت)،” آینده پژوهی مدیریت (پژوهش های مدیریت)، vol. 30، no. 117 ، pp. 57–68، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/204115/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی