video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

537

دانلود:

211

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

واکاوی نقش اتاق فکر بانک رفاه کارگران بر دستور کار مورد مطالعه: (ساختمان مرکزی)

صفحات

 صفحه شروع 149 | صفحه پایان 160

چکیده

اتاق فکر به مثابه مرکزی جهت تولید فکر و ایده های نوین به حساب می آید و هم در افزایش توان ظرفیت خط مشی گذاری و تصمیم گیری های راهبردی, سیاست گذاری ها نقش تعیین کننده ای داشته و هم ابزار و چارچوبی مهم برای تصمیم گیری مدیران است. پس از تشخیص مسئله به عنوان گام نخست, مقوله استدلال, چانه زنی و اقناع بازیگران متعدد, ذی نفعان داخلی و خارجی بانک و اقناع ذی نفوذ ها جهت رفتن مسئله به دستور کار بانک حائر اهمیت است. در این اثنا نقش اتاق فکر و اینکه آیا تصمیمات نهایی این کارشناسان متأثر از افراد ذی نفع, ذی نفوذ, ارزش های حاکم بر جامعه و یا بر اساس نیاز مشتریان و یا چه سناریو هایی است با هدف واکاوی نقش اتاق فکر بانک رفاه کارگران بر دستور کار مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش از نظر نتیجه کاربردی و از نظر هدف توصیفی-پیمایشی است. متغیر مستقل اتاق فکر و متغیر وابسته دستور کار که مولفه های آن برگرفته از مدل کوب و روس است. جامعه آماری این پژوهش 400 نفر از اعضای اتاق فکر بود که بر اساس نمونه گیری تصادفی 45 پرسش نامه بین این اعضاء توزیع شد. روایی آن توسط خبرگان دانشگاهی تایید شد و پایایی آن 0. 801 بود. داده ها توسط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. برای نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و برای ارتباط بین متغیرها از آزمون تی تست تک نمونه ای, روش تصمیم گیری چند متغیره فازی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر مزیت رقابتی با تکنیک تاپسیس فازی استفاده شد. یافته های آزمون تی حاکی از آن بود که خط مشی های ناشی از هم اندیشی اعضای اتاق فکر بانک رفاه بر دستور کار قرار گرفتن آنها تاثیر بسزایی داشته است. هرچند تا حدی به ترتیب بازیگران سیاسی, مالی و اداری مانع از قبول مسئله و به دستور کار رفتن آنها می شوند. مورد بعدی جهت پذیرش مسئله و به چالش کشیدن آن عوامل اقتصادی جهت اتخاذ تصمیم نهایی بود. نتایج تکنیک تاپسیس موید تاثیر افکار عمومی بر تصمیم های اعضای اتاق فکر جهت پذیرش مسئله و به دستور کار رفتن آن جهت پذیرش آن به عنوان خط مشی بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ابوالمعالی، فاطمه السادات، و دانشفرد، کرم اله. (1398). واکاوی نقش اتاق فکر بانک رفاه کارگران بر دستور کار مورد مطالعه: (ساختمان مرکزی). آینده پژوهی مدیریت (پژوهش های مدیریت)، 30(117 )، 149-160. SID. https://sid.ir/paper/204114/fa

  Vancouver: کپی

  ابوالمعالی فاطمه السادات، دانشفرد کرم اله. واکاوی نقش اتاق فکر بانک رفاه کارگران بر دستور کار مورد مطالعه: (ساختمان مرکزی). آینده پژوهی مدیریت (پژوهش های مدیریت)[Internet]. 1398؛30(117 ):149-160. Available from: https://sid.ir/paper/204114/fa

  IEEE: کپی

  فاطمه السادات ابوالمعالی، و کرم اله دانشفرد، “واکاوی نقش اتاق فکر بانک رفاه کارگران بر دستور کار مورد مطالعه: (ساختمان مرکزی)،” آینده پژوهی مدیریت (پژوهش های مدیریت)، vol. 30، no. 117 ، pp. 149–160، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/204114/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی