مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

772

دانلود:

194

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی نحوه عمل ژن صفات مختلف لاین های محک ذرت با استفاده از تلاقی های دای آلل

صفحات

 صفحه شروع 547 | صفحه پایان 556

چکیده

 ده ترکیب حاصل از تلاقی دای آلل پنج لاین محک (Tester) مورد استفاده در برنامه های اصلاح ذرت کشور, برای آزمون تلاقی لاین های جدید ذرت در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در دو تکرار در کرج و گرگان در سال 1383 از نظر عملکرد دانه و برخی صفات مربوطه مورد بررسی قرار گرفتند. براساس تجزیه واریانس مرکب دو منطقه, اختلاف معنی دار بین تلاقی ها از نظر کلیه صفات مورد بررسی وجود داشت. تجزیه دای آلل نشان داد که در کنترل توارث صفات عملکرد دانه, ارتفاع بوته , تعداد ردیف دانه در بلال, عرض دانه و تعداد دانه در بلال ژن هایی با اثر افزایشی و غیرافزایشی و در توارث صفات طول گل تاجی و طول محور بالایی گل تاجی, طول بلال, تعداد دانه در ردیف بلال و ضخامت دانه فقط ژن هایی با اثر افزایشی نقش دارند. لاین های MO17 و B73 به عنوان بهترین ترکیب شونده از نظر تولید هیبرید و به عنوان محک مناسب برای غربال ژرم پلاسم ذرت و لاین های K1264/1 و KL17/2-5 به عنوان محک های نامناسب در این بررسی شناسایی شدند .

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  چوکان، رجب، و مساوات، سیدافشین. (1384). بررسی نحوه عمل ژن صفات مختلف لاین های محک ذرت با استفاده از تلاقی های دای آلل. نهال و بذر، 21(4)، 547-556. SID. https://sid.ir/paper/20388/fa

  Vancouver: کپی

  چوکان رجب، مساوات سیدافشین. بررسی نحوه عمل ژن صفات مختلف لاین های محک ذرت با استفاده از تلاقی های دای آلل. نهال و بذر[Internet]. 1384؛21(4):547-556. Available from: https://sid.ir/paper/20388/fa

  IEEE: کپی

  رجب چوکان، و سیدافشین مساوات، “بررسی نحوه عمل ژن صفات مختلف لاین های محک ذرت با استفاده از تلاقی های دای آلل،” نهال و بذر، vol. 21، no. 4، pp. 547–556، 1384، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/20388/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی