مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: دانشگاه علوم پزشکی زابل (رستمینه)(international journal of basic science in medicine) | سال:1392 | دوره:5 | شماره:3 | صفحه شروع:32 | صفحه پایان:38

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

234

دانلود:

98

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی کارآیی زئولیت کلینوپتیلولایت در حذف کادمیوم از محلول آبی

صفحات

 صفحه شروع 32 | صفحه پایان 38

چکیده

 مقدمه: یکی از عمده ترین آلاینده های محیط زیست, پساب های صنعتی حاوی فلزات سنگین می باشد. کادمیوم از جمله فلزات سنگینی است که در پساب صنایع مختلف از جمله پساب صنایع آبکاری, دباغی, شیشه گری و غیره وجود داشته, به شدت برای انسان و محیط زیست سمی می باشد و باید از پساب حذف و یا تا حد مجاز تقلیل یابد. مطالعه حاضر با هدف تعیین کارآیی زئولیت کلینوپتیلولایت در حذف کادمیوم از محلول آبی طراحی و اجرا گردید.روش پژوهش: در این مطالعه تجربی از نوع آزمایشگاهی, حذف کادمیوم با استفاده از زئولیت کلینوپیتولایت در شرایط متغیر از نظر pH, زمان تماس و غلظت اولیه کادمیوم در یک سیستم پیوسته مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: نتایج حاصل از انجام آزمایشات نشان داد که کارایی حذف کادمیوم با افزایش pH از 6 به 8 و زمان تماس از 30 به 90 دقیقه افزایش یافته است. کمترین میزان حذف کادمیوم در غلظت 20 mg/l آن 43.84 درصد و بیشترین میزان حذف در غلظت 10 mg/l آن برابر 74.44 درصد بوده است.نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده, زئولیت طبیعی کلینوپتیلولایت به دلیل کارایی بالا, ارزان قیمت بودن, دسترسی آسان و همچنین کاربری راحت می تواند در تصفیه فاضلاب های صنعتی حاوی فلزات سمی بکار گرفته شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID