مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: هوش محاسباتی در مهندسی برق (سیستم های هوشمند در مهندسی برق) | سال:1391 | دوره:3 | شماره:2 | صفحه شروع:31 | صفحه پایان:38

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

336

دانلود:

120

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بهبود نوسان گشتاور و بازده ماشین سنکرون مغناطیس دائم داخلی بر اساس کنترلر فازی در روش کنترل مستقیم گشتاور

صفحات

 صفحه شروع 31 | صفحه پایان 38

چکیده

 در این مقاله, روشی برای کنترل شار مرجع در سرعت ها و بارهای مختلف برای ماشین سنکرون مغناطیس دائم داخلی (IPMSM) ارائه می گردد. از روش کنترل مستقیم گشتاور (DTC)  بر اساس مدولاسیون بردار فضایی (SVM) برای کنترل (IPMSM) استفاده می شود. این روش از دو کنترل کننده تناسبی- انتگرالی (PI) برای کنترل شار استاتور و گشتاور استفاده می کند. همچنین, یک کنترل کننده فازی به منظور بهبود عملکرد دینامیکی روش DTC برای کنترل سرعت در نظر گرفته شده است. روش ارائه شده برای تولید شار مرجع استاتور به صورت تابعی از گشتاور مرجع است. این روش موجب بهبود پاسخ گشتاور IPMSM و همچنین, کاهش تلفات و در نتیجه, افزایش بازده آن نسبت به روش متداول می شود. نهایتا کارایی روش پیشنهادی توسط شبیه سازی در سرعت ها و بارهای مختلف بررسی می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID