مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,456

دانلود:

255

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر پایه های مختلف برمیزان رشد رویشی، وزن خشک و ترکیبات معدنی پیوندک لیمو آب (Citrus aurantifolia Swingle)

صفحات

 صفحه شروع 155 | صفحه پایان 164

چکیده

 در این پژوهش تاثیر ده رقم مرکبات شامل لیمو شیرین (Citrus limettioides Tanaka) , لیمو آب (C. aurantifolia Swingle) , لیمو لیسبون [C. limon (L) Burm F.] , پرتقال محلی [C. sinensts (L) Osbeck] ,  نارنگی کلمانتین (C. reticulate Blanco) , گریپ فروت (C. paradisi Macfadyen) , نارنگی کارا (ساتسوما ´ گینگ), بکرایی (C. limettioides ´ C. reticulate), ولکامریانا (C. volkameriana Ten. And Pasq) و نارنج (C. aurantium L.) به عنوان پایه بر رشد رویشی ماده خشک و ترکیبات معدنی پیوندک لیمو آب رشد یافته در شرایط خاک آهکی در قالب یک طرح کاملا تصادفی با ده تیمار (پایه) و پنج تکرار در گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که پایه تاثیر زیادی بر میزان رشد رویشی و ترکیبات معدنی پیوندک لیمو آب دارد. بسته به نوع پایه, میزان رشد رویشی, ماده خشک و مقدار عناصر معدنی در پیوندک متفاوت بود. بیشترین طول پیوندک روی پایه های لیمو آب لیموهای لیسبون, بکرایی و ولکامریانا و کمترین آن در نارنگی کارا مشاهده شد. تجزیه برگ برای یازده عنصر, تفاوت های معنی داری بین پایه ها نشان داد. بیشترین میزان نیتروژن در شاخساره پیوندک روی پایه بکرایی, فسفر روی ولکامریانا و بکرایی, پتاسیم روی نارنگی کارا, کلسیم روی نارنج, منیزیم روی پرتقال و نارنگی کلمانتین, سدیم, آهن و بر روی گریپ فروت, مس روی ولکامریانا, روی (Zn) روی لیموآب و نارنگی کلمانتین و منگنز روی لیمولیسبون به دست آمد. به طور کلی پیوندک روی پایه ولکامریانا رشد رویشی سریع تر و ترکیبات معدنی در حد بالاتری نسبت به سایر پایه ها داشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  حسن زاده خانکهدانی، حامد، حسن پور، ابوالقاسم، و ابوطالبی جهرمی، عبدالحسین. (1385). تاثیر پایه های مختلف برمیزان رشد رویشی, وزن خشک و ترکیبات معدنی پیوندک لیمو آب (Citrus aurantifolia Swingle). نهال و بذر، 22(2)، 155-164. SID. https://sid.ir/paper/20303/fa

  Vancouver: کپی

  حسن زاده خانکهدانی حامد، حسن پور ابوالقاسم، ابوطالبی جهرمی عبدالحسین. تاثیر پایه های مختلف برمیزان رشد رویشی, وزن خشک و ترکیبات معدنی پیوندک لیمو آب (Citrus aurantifolia Swingle). نهال و بذر[Internet]. 1385؛22(2):155-164. Available from: https://sid.ir/paper/20303/fa

  IEEE: کپی

  حامد حسن زاده خانکهدانی، ابوالقاسم حسن پور، و عبدالحسین ابوطالبی جهرمی، “تاثیر پایه های مختلف برمیزان رشد رویشی, وزن خشک و ترکیبات معدنی پیوندک لیمو آب (Citrus aurantifolia Swingle)،” نهال و بذر، vol. 22، no. 2، pp. 155–164، 1385، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/20303/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی