مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: معماری و شهرسازی آرمان شهر | سال:1391 | دوره:5 | شماره:9 | صفحه شروع:187 | صفحه پایان:199

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

381

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی فضاهای واسط در ورودی شهرها، بر اساس معیارهای کیفیت (مورد مطالعه: ورودی قدیمی شهر کرج)

صفحات

 صفحه شروع 187 | صفحه پایان 199

چکیده

 در گذشته از جمله مهم ترین فضاهای باهویت شهری در کشورمان ورودی شهرها بوده است, لیکن امروزه با توجه به گسترش شهر و شهرنشینی و ارائه طرح های نامناسب شهری, ورودی اکثر شهرهای جدید بدون هیچ گونه طراحی ویژه و مشخصی پیش بینی شده است و از سوی دیگر ورودی قدیم شهرها نیز به مرور زمان تخریب شده اند؛ لذا توجه به مولفه های کیفیت محیط که از ورودی شهرها انتظار می رود و توجه به فضای واسط اصلی درون و بیرون شهر در ورودی شهر و مطالعاتی که در این زمینه باید صورت گیرد, راه هایی را ارائه می دهد که می تواند در طراحی شهری و بهبود بخشیدن به این بخش از شهر موثر واقع شود. بنابراین در این پژوهش در جهت افزایش کارایی ورودی شهرها, معیارهای کیفیت در فضاهایی که دارای پتانسیل ایجاد فضاهای واسط در ورودی قدیم شهر کرج می باشند (خیابان شهید بهشتی و مسیر هم جوار رودخانه کرج) بررسی شده و نتایج حاصل شده تاثیر هر کدام از فضاهای مذکور را در ساماندهی ورودی شهر مورد نظر نشان می دهد. برای دستیابی به هر کدام از این معیارهای کیفیت, دسته ای از عوامل نیاز است که در طراحی محیطی ورودی شهر از لحاظ کالبدی, اجتماعی و غیره مفید می باشد. در این مقاله, پس از بررسی کیفیت های مذکور و با استفاده از روش ارزیابی AHP, قوت و کیفیت معیار مورد نظر از جهات مختلف مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از معیارهای مذکور, در شهر کرج میزان کیفیت خیابان شهید بهشتی و مسیر هم جوار رودخانه کرج در ارتقا عملکرد ورودی قدیم شهر کرج بررسی می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID