مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

507

دانلود:

213

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تأثیر نیازهای انسانی بر دلبستگی به محیط کالبدی در مسکن و پیش بینی عوامل مؤثر در ارتقاء آن، مطالعه موردی: شهر تهران

صفحات

 صفحه شروع 65 | صفحه پایان 74

چکیده

 در این پژوهش, تأثیر نیازهای انسانی بر میزان دلبستگی مردم شهر تهران به سکونتگاهشان مورد ارزیابی قرار گرفت. برای نزدیک ساختن کیفیت ساخت به نیازهای واقعی مردم از خانه, سؤال های پژوهش شکل گرفت: اولویت نیازهای اساسی کاربران در خانه کدام است؟ علت چیست؟ کدام عوامل در خانه نیازهای اساسی را مرتفع می سازد و برای ساکنین نسبت به سکونتگاهشان, ایجاد دلبستگی می نماید؟ آیا نیازهای اساسی انسان در خانه از همان مراتب اولویت مدل مازلو تبعیت می کند؟ فرضیه پژوهش بر این اصل است که نیازهای اولیه انسانی و به تعبیری نیازهای جسمانی و امنیت, باید طبق مدل پیشنهادی مازلو از اولویت بالایی بین ساکنین برخوردار باشد, اما جابه جایی بین دیگر نیازها با توجه به وجود فرهنگ های متنوع در شهر تهران با مهاجرت پذیری بالا وجود دارد. در این خصوص430 پاسخنامه از بیش از 1000 پرسشنامه توزیع شده قابل بررسی شناخته شد. شاخص های این سنجش براساس نظریه هشاس1 استخراج و سؤالاتی برای سنجش میزان تأمین نیازهای انسانی مدل مازلو براساس تحلیل استیل2 در نظام های اجتماعی-کالبدی و مسائل طراحی, مطرح شد. هدف از طی این فرآیند, سنجش میزان رضایت مندی افراد از تأمین این نیازها با میزان دلبستگی به محل سکونت است. در پرسشنامه سؤالی مبنی بر اولویت بندی گزاره های مرتبط با مسائل سکونتگاه در مرتبه های مختلف نیاز انسانی طرح شد. این سؤال با 18 گزینه اولویت بندی مرتبه نیازها در نظام های اجتماعی-کالبدی و مسائل طراحی را می آزماید. گستردگی تحلیل موارد مؤثر بر اولویت بندی نیازها منجربه بررسی تنها سه مرحله اول نیاز انسانی شد, نتایج این پژوهش نشان داد, سه گزاره اول نیازهای انسانی در دلبستگی به محل سکونت بیشترین تأثیر را دارد. این نیازها شامل نیازهای جسمانی (سرپناه, دسترسی به خدمات), امنیت و احساس تعلق می باشد. این پژوهش عوامل مؤثر بر رفع این نیازها را به وسیله آزمون همبستگی پیش بینی کرده است. اما آن چیزی که همچنان پاسخ می طلبد, تأثیر دیگر مراحل نیازهای انسانی بر خانه است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.