The process cannot access the file 'e:\log\f.14010707.log' because it is being used by another process.

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: معماری و شهرسازی آرمان شهر | سال:1388 | دوره:2 | شماره:3 | صفحه شروع:23 | صفحه پایان:31

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

432

دانلود:

194

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقش برنامه ریزی کالبدی در کاهش آسیب پذیری شهرها در برابر خطرات زلزله

صفحات

 صفحه شروع 23 | صفحه پایان 31

چکیده

 آمادگی قبلی برای برخورد با زلزله, یکی از مهم ترین عوامل در کاهش خسارت های ناشی از زلزله است. آمادگی برای برخورد با زلزله جنبه های گوناگونی دارد و می توان با استفاده از تمهیدات برنامه ریزی کالبدی, شهرها را به گونه ای طراحی و برنامه ریزی کرد که به هنگام زلزله کمترین آسیب به آن ها وارد شود. در این مقاله شناساندن نقش برنامه ریزی شهری و کالبدی و موضوعات مرتبط با آن مانند: «ساختار شهر, بافت شهر, شکل شهر, تراکم های شهری و نحوه کاهش خسارت های زلزله از دیدگاه برنامه شهرسازی» بررسی شده است. ساختارهای شهری گوناگون, مقاومت های متفاوتی در برابر زلزله دارند و شاید بتوان گفت که به طور مثال: ساختار چند مرکزی بیش از ساختار تک مرکزی در برابر زلزله مقاومت دارد. با افزایش نسبت ساخته شده به کل سطح زمین و یا به فضای باز, آسیب پذیری فضای باز ناشی از ریزش آوار ساختمان ها و غیر قابل استفاده شدن بافت افزایش می یابد. بعضی از کاربری ها در شهر وجود دارند که نقش بسیار حساسی در جلوگیری از آسیب پذیری شهر در برابر زلزله دارند؛ این کاربری ها به «کاربری های ویژه» معروفند. آسیب دیدن این کاربری ها به دلیل عملکرد حساسی که به هنگام وقوع زلزله دارا می باشند, از حساسیت فوق العاده ای برخوردارند و ضروری است در مکانیابی این گونه کاربرها دقت فراوان صورت گیرد تا حداقل به این مراکز آسیبی وارد نشود.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID