مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: توسعه مدیریت و منابع انسانی و پشتیبانی | سال:1391 | دوره:7 | شماره:23 | صفحه شروع:7 | صفحه پایان:34

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

161

دانلود:

153

استناد:


تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID